Докладна записка

Материали до ОбС

Относно: Проект на Стратегия за управление на общинската собственост на Община Черноочене за периода 2019 – 2023 година.

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Общинският съвет приема стратегия за управление на общинската собственост за срока на мандата си по предложение на кмета на общината.
Стратегията за управление на общинската собственост на Община Черноочене за периода 2019 – 2023 година е разработена в съответствие с изискванията на чл. 8, ал. 8 от ЗОС на базата на анализ на състоянието по управлението и разпореждането с общинска собственост.
Стратегията определя политиката за развитие на общинската собственост и стопанската дейност на общината и съдържа: основните цели, принципи и приоритети за придобиване, управление и разпореждане с имотите – общинска собственост; основните характеристики на отделните видове имоти, които могат да се предоставят под наем или да бъдат предмет на разпореждане; нуждите на общината от нови имоти и способите за тяхното придобиване, други данни определени от общинския съвет.

Уважаеми госпожи и господа общински съветници, на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 8 от ЗОС и чл. 3, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване управление и разпореждане с общинска собственост на ОбС – Черноочене, предлагам за обсъждане и одобрение на приложения към докладната записка проект на Стратегия за управление на общинската собственост на Община Черноочене за 2020 година.

Приложение: Проект на Стратегия за управление и разпореждане с общинска собственост на Община Черноочене за периода 2019 – 2023 година.

Предвид изложеното предлагам на Общинския съвет да приеме следното
Р Е Ш Е Н И Е:
На основание чл. 21, ал.1, т. 12 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 8 от Закона за общинската собственост и чл. 3, ал. 1 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, ОбС – Черноочене приема Стратегията за управление на общинска собственост на община Черноочене за периода 2019 – 2023 година.

Изготвил:

Ст. сп. „ОС”
/Ш. Ахмед/

Съгласували:
Юрисконсулт:
/Н. Реджеб/
Директор-дирекция “ОА”:
/Н. Салим/

С уважение,

АЙДЪН ОСМАН
КМЕТ НА ОБЩИНА

ПРИЛОЖЕНИЕ:

strategia_ob_sob_2019_2023