Обявление

Съобщения

На основание чл. 4, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинската собственост на община Черноочене

Кметът на Община Черноочене

КАНИ ВСИЧКИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНАТА

на публично обсъждане на проекта за Стратегията за управление на общинската собственост на Община Черноочене за периода 2019 – 2023 година. Обсъждането ще се проведе на 27.01.2020 година /понеделник/ от 11,00 часа в залата на НЧ „Пробуда 1952“ в с. Черноочене, общ. Черноочене, обл. Кърджали.

АЙДЪН ОСМАН:
Кмет на Община Черноочене