Обявление

Съобщения

На основание чл. 4, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинската собственост на община Черноочене

Кметът на Община Черноочене

КАНИ ВСИЧКИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНАТА

на публично обсъждане на проекта за Програма за управление и разпореждане с общинската собственост в община Черноочене за 2020 година. Обсъждането ще се проведе на 27. 01. 2020 година /понеделник/ от 10,00 часа в залата на НЧ „Пробуда 1952“ в с. Черноочене, общ. Черноочене, обл. Кърджали.

АЙДЪН ОСМАН:
Кмет на Община Черноочене