Докладна записка

Материали до ОбС

ОТНОСНО: Приемане на инвестиции, извършени от В и К оператора през 2019 г., като част от задължителните такива, поети при сключване на договора с Асоциация по В и К – Кърджали.

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

     УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

„Асоциация по В и К – Кърджали“ е юридическо лице, създадено през м. Май 2011 г. което ще се грижи за управлението и поддържането на водоснабдителните и канализационните системи в областта и ще консолидира усилията на държавата и общините за привличането на инвестиции в сектора и реализирането на значими ВиК-проекти. Тя не е търговско дружество, няма да формира и разпределя печалба. Разпределението на гласовете на държавата и общините в Общото събрание е следният:

Делът на областна администрация като представител на държавата е 35 процента, останалите 65 на сто си поделят общините – 28,70 % за община Кърджали, 9,32% за Кирково, 7,58% за Крумовград, 6,91%  за Момчилград, 4,92 % за Ардино, 4,09% за Черноочене и 3,48 % за Джебел съгласно Решение от Протокол № 2 от 14.11.2013 г.на Общото събрание на АВиК – Кърджали.

С писмо с Изх.№ № АВиК-01-217-8/03.12.2019 г. и  АВиК-01-217-13/31.12.2019 г. от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Кърджали е предоставен списък на извършените през 2019 г. обекти, финансирани от ВиК оператора по рехабилитация и реконструкция на съществуващата В и К инфраструктура и/или изграждане на нова такава, в договорирания размер на минималното задължително ниво инвестиции.

Съгласно указания на МРРБ, цялостната процедура за приемане на инвестиции и активи е следната:

  1. От общините текущо да бъдат назначавани комисии, които своевременно да осъществяват контрол и извършват проверки на конкретните инвестиции. След завършването на проверките,   комисиите с  протокол  да  потвърждават  или отхвърлят възможността инвестициите да се приемат.
  2. Веднъж годишно протоколираните   инвестиции   в   активи   се   предлагат   на Общинските  съвети  от  кметовете,   за  вземане   на  решение  за  одобряване  и приемане. В решението трябва да е включено упълномощаването на кмета да подпише приемо-предавателен протокол между В и К оператора и съответната община за приемане на инвестициите в активи. На следващо място да включва преминаването на управлението на приетите активи в Асоциация по ВиК – Кърджали.
  3. След одобрението и приемането на инвестициите в активи се подписва приемо-предавателен протокол между В и К оператора и кмета на съответната община.
  4. В петдневен срок от приемането В и К оператора следва издаде данъчен документ /фактура/ за извършената доставка.
  5. В и К активите да се заведат по баланса на общините, като в петдневен срок, да издадат насрещен документ /фактура/ със същата стойност в годишен размер за предоставеното право на ВиК оператора да стопанисва, поддържа и експлоатира В и К системите и съоръженията, публична общинска собственост, която доставка по ЗДЦС е облагаема и е с непрекъснато изпълнение.
  6. Общините незабавно да  уведомят  Асоциацията  по   В и К  за   преминаване  в управлението й на съответния актив, а тя от своя страна да го предаде за стопанисване, поддържане и експлоатация на В и К оператора чрез допълване и/или актуализиране на Приложение № 1 от договора за изпълнение на дейностите по чл. 198 о, ал. 1 от ЗВ.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във вр. с чл. 12, ал. 4 и чл. 8, ал. 2 от Закона за общинската собственост, във вр. с чл. 5а, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Черноочене и във връзка с чл. 19 и чл. 198б, т. 2 от Закона за водите предлагам Общински съвет Черноочене да вземе следното

 

Р Е Ш Е Н И Е:

 

І. Общински съвет – Черноочене ОДОБРЯВА И ПРИЕМА следните инвестиции, в активи публична общинска собственост, извършени от „ВиК“ ООД – гр. Кърджали:

(описват се признатите от комисията активи):

 

Инвестиции Стойност
1. Монтаж на помпа ПС Айля дере с.Комунига 9 214,31 лв.
2. Ремонт на силов трансформатор ТМ 100/20/0,4 КVA ПС Комунига – Айля дере 3 506,00 лв.
3. Терминална станция по GSM НР Черноочене 1 082,64 лв.
4. Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа с.Пчеларово, общ.Черноочене 1 272,18 лв.
5. Реконструкция на тласкател с.Минзухар – Подмяна на СК ф 60 мм 289,34 лв.
6. Монтаж на водомер ф 80 мм и въздушник ф 50 – ПС Айля дере с.Комунига 1 636,23 лв.
7. Реконструкция на довеждащ водопровод с.Черноочене 4 469,97 лв.
8. Монтаж на въздушник с.Минзухар, общ.Черноочене 521,69 лв.
9. Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа с.Пчеларово 27 527,76 лв.
10. Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа с.Паничково 2 611,60 лв.
11. Монтаж на ниворегулатор ПС Петелово 348,88 лв.
12. Монтаж на ниворегулатор Резервоар с.Минзухар 151,15 лв.
13. Монтаж на ниворегулатор ПС Лясково 269,34 лв.
14. Монтаж на ниворегулатор ПС Паничково 110,52 лв.
15. Монтаж на катодни отводители ПС Комунига 1 623,29 лв.
16. Монтаж на катодни отводители ПС Черноочене 1 626,17 лв.
17. Реконструкция с.Патица – Подмяна на СК ф 80 мм 604,68 лв.
18. Монтаж на два броя СК ф 80 мм с.Пряпорец, общ.Черноочене 750,23 лв.
19. Монтаж на водомер на сондажна помпа с.Паничково, общ.Черноочене 246,71 лв.
20. Монтаж на помпа ПС Паничково 4 077,27 лв.
21. Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа с.Паничково 994,89 лв.
22. Монтаж на водомер с.Паничково по трасето на с.Йончево 469,40 лв.
23. Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа с.Пряпорец, общ.Черноочене 3 444,17 лв.
24. Реконструкция с.Черноочене – Подмяна на СК ф 65 мм 381,50 лв.
25. Монтаж на помпа ПС Комунига Джортлен 1 581,03 лв.
26. Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа с.Бели вир 338,03 лв.
27. Реконструкция на дренаж „Ябълчане“ – ВС Черноочене, общ.Черноочене 7 071,96 лв.
28. Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа с.Среднево, общ.Черноочене 2 129,72 лв.
29. Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа с.Драганово, общ.Черноочене 2 915,53 лв.
30. Монтаж на водомер ф 80 мм ПС с.Черноочене 659,39 лв.
31. Подмяна на Общи водомери 169 бр. 8 348,66 лв.
Инвестиции от 01.11.2019 г. до 31.12.2019 г.
32. Монтаж на водомер ПС Габрово, с. Габрово 498.96 лв.
33. Монтаж на СК Ф 100 мм с. Минзухар, общ. Черноочене 497.57 лв.
34. Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа с. Черноочене – Нови пазар 2 697.43 лв.
35. Подмяна на общи водомери 8 бр. 362.82 лв.
Общо инвестиции за община Черноочене към 31.12.2019 г. 94 331,02 лв.
  1. Общински съвет – Черноочене УПЪЛНОМОЩАВА И ВЪЗЛАГА на Кмета на Община Черноочене да подпише приемо-предавателен протокол с „ВиК“ ООД – гр. Кърджали за посочените в точка I активи.

 

III. Общински съвет – Черноочене ПРЕДОСТАВЯ за управление посочените в точка I активи на „Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „В и К” ООД, гр.Кърджали“.

 

  1. Общински съвет – Черноочене УПЪЛНОМОЩАВА и ВЪЗЛАГА на Кмета на Община Черноочене да изпрати уведомително писмо до „Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „В и К“ ООД – гр. Кърджали“ за предоставяне на активите на ВиК оператора – „В и К“ ООД – гр. Кърджали за изпълняване на дейностите по Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на В и К системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги, както и да подпише всички необходими документи за предаване на активите.

 

С уважение,

Айдън Осман

Кмет на Община Черноочене