Докладна записка

Материали до ОбС

ОТНОСНО: Приемане на инвестиции, извършени от В и К оператора през 2018 г., като част от задължителните такива, поети при сключване на договора с Асоциация по В и К – Кърджали.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

„Асоциация по В и К – Кърджали“ е юридическо лице, създадено през м. Май 2011 г. което ще се грижи за управлението и поддържането на водоснабдителните и канализационните системи в областта и ще консолидира усилията на държавата и общините за привличането на инвестиции в сектора и реализирането на значими ВиК-проекти. Тя не е търговско дружество, няма да формира и разпределя печалба. Разпределението на гласовете на държавата и общините в Общото събрание е следният:
Делът на областна администрация като представител на държавата е 35 процента, останалите 65 на сто си поделят общините – 28,70 % за община Кърджали, 9,32% за Кирково, 7,58% за Крумовград, 6,91% за Момчилград, 4,92 % за Ардино, 4,09% за Черноочене и 3,48 % за Джебел съгласно Решение от Протокол № 2 от 14.11.2013 г.на Общото събрание на АВиК – Кърджали.
С писмо с Изх.№ № АВиК-01-117-31/10.07.2018 г. и АВиК-01-163-7/20.12.2018 г. от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Кърджали е предоставен списък на извършените през 2018 г. обекти, финансирани от ВиК оператора по рехабилитация и реконструкция на съществуващата В и К инфраструктура и/или изграждане на нова такава, в договорирания размер на минималното задължително ниво инвестиции.
Съгласно указания на МРРБ, с писмо № 91.00.87/13.10.2017 г., цялостната процедура за приемане на инвестиции и активи е следната:
1. От общините текущо да бъдат назначавани комисии, които своевременно да осъществяват контрол и извършват проверки на конкретните инвестиции. След завършването на проверките, комисиите с протокол да потвърждават или отхвърлят възможността инвестициите да се приемат.
2. Веднъж годишно протоколираните инвестиции в активи се предлагат на Общинските съвети от кметовете, за вземане на решение за одобряване и приемане. В решението трябва да е включено упълномощаването на кмета да подпише приемо-предавателен протокол между В и К оператора и съответната община за приемане на инвестициите в активи. На следващо място да включва преминаването на управлението на приетите активи в Асоциация по ВиК – Кърджали.
3. След одобрението и приемането на инвестициите в активи се подписва приемо-предавателен протокол между В и К оператора и кмета на съответната община.
4. В петдневен срок от приемането В и К оператора следва издаде данъчен документ /фактура/ за извършената доставка.
5. В и К активите да се заведат по баланса на общините, като в петдневен срок, да издадат насрещен документ /фактура/ със същата стойност в годишен размер за предоставеното право на ВиК оператора да стопанисва, поддържа и експлоатира В и К системите и съоръженията, публична общинска собственост, която доставка по ЗДЦС е облагаема и е с непрекъснато изпълнение.
6. Общините незабавно да уведомят Асоциацията по В и К за преминаване в управлението й на съответния актив, а тя от своя страна да го предаде за стопанисване, поддържане и експлоатация на В и К оператора чрез допълване и/или актуализиране на Приложение № 1 от договора за изпълнение на дейностите по чл. 198 о, ал. 1 от ЗВ.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във вр. с чл. 12, ал. 4 и чл. 8, ал. 2 от Закона за общинската собственост, във вр. с чл. 5а,ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Черноочене и във връзка с чл. 19, ал. 1 и чл. 198 б, т. 2 от Закона за водите предлагам Общински съвет Черноочене да вземе следното Р Е Ш Е Н И Е:

І. Общински съвет – Черноочене ОДОБРЯВА И ПРИЕМА следните инвестиции, в активи публична общинска собственост, извършени от „ВиК“ ООД, гр. Кърджали:

 Реконструкция на ПС и ТП Комунига – 2796,08 лв.
 Реконструкция на ПС и ТП Комунига ¬– Айля дере – 3868,40 лв.
 Реконструкция на ПС и ТП Габрово – 2258,36 лв.
 Реконструкция на ПС и ТП Габрово – 3497,08 лв.
 Реконструкция ПС Пчеларово – 2094,44 лв.
 Реконструкция ПС Габрово – 692,52 лв.
 Терминална станция ПС Пчеларово – 1213,91 лв.
 Терминална станция резервоар Пчеларово – 1122,91 лв.
 Реконструкция на СВО – Подмяна на водомери – 59 бр. – 2931,35 лв.
 Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа с.Бели вир, община Черноочене – 1056,56 лв.
 Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа с.Петелово, община Черноочене – 19117,63 лв.
 Реконструкция на довеждащ водопровод с.Черноочене, община Черноочене – 85982,68 лв.
 Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа с.Пряпорец, община Черноочене – 3231,18 лв.
 Присъединяване на жилищна сграда в УПИ – парцел VI, кв.15, с.Пряпорец, община Черноочене – Муршит Мехмедали Рюстем – 102,28 лв.
 Хидрофор с.Петелово, община Черноочене – 4925,96 лв.
 Терминална станция ПС Комунига – Айля дере – 1222,74 лв.
 Терминална станция ПС Комунига – Джортлен – 1222,74 лв.
 Терминална станция ПС Черноочене – 1222,74 лв.
 Терминална станция Резервоар Комунига – Айля дере – 1137,74 лв.
 Терминална станция Резервоар Комунига – Джортлен – 1137,74 лв.
 Терминална станция Резервоар Минзухар – 1137,74 лв.
 Частична реконструкция на водовземно съоръжение – хоризонтален отточен дренаж за водоснабдяване на с.Черноочене – финансиране по проект – 30000 лв.
 Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа с.Пчеларово, община Черноочене – 9330,29 лв
 Присъединяване на жилищна сграда в УПИ – парцел III – 7, кв.67, с.Нови пазар, община Черноочене – Сейхан Рамис Реджеб – 436,96 лв.
 Подмяна на водомери/Монтаж на нови – 118 бр. – 5426,31 лв.

II. Общински съвет – Черноочене УПЪЛНОМОЩАВА И ВЪЗЛАГА на Кмета на Община Черноочене да подпише приемо-предавателен протокол с „ВиК“ ООД, гр. Кърджали за посочените в точка I активи.

III. Общински съвет – Черноочене ПРЕДОСТАВЯ за управление посочените в точка I активи на „Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „В и К” ООД, гр.Кърджали“.

IV. Общински съвет – Черноочене УПЪЛНОМОЩАВА и ВЪЗЛАГА на Кмета на Община Черноочене да изпрати уведомително писмо до „Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „В и К“ ООД, гр. Кърджали“ за предоставяне на активите на ВиК оператора – „В и К“ ООД, гр. Кърджали за изпълняване на дейностите по Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на В и К системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги, както и да подпише всички необходими документи за предаване на актива.

С уважение,
Айдън Осман
Кмет на Община Черноочене