Публична покана

Архив

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Черноочене, Област Кърджали, Община Черноочене, с.Черноочене, Област Кърджали, ул.“Шеста“ № 9, За: Айдън Ариф Осман – кмет на община, Република България 6701, с.Черноочене, Област Кърджали, Тел.: 03691 6225, E-mail:obshtina_chernoochene@abv.bg, Факс: 03691 6223

Място/места за контакт: Община ЧернооченеОбщ адрес на възлагащия орган/възложителя: www.chernoochene.com.

Адрес на профила на купувача: www.chernoochene.com.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Строителството включва изграждане на канализационен клон 25 и 32 а от канализацията на с.Черноочене, по проект и предварителна количествена сметка.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно количествената сметка към документацията.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

100000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

с.Черноочене, община Черноочене

NUTS:

BG425

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Участникът да е извършил подобни видове СМР.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

ЦП /ценово предложение/ – 50т., О /опит на изпълнителя/ -20т., С /срок на изпълнение/ -20т., Р /референции за добро изпълнение на подобни обекти / -10т.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

07/06/2012 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

От сайта на общината в раздел „Профил на купувача“, и закупена тръжна документация от Информационния център на общината срещу – 24 лв. с ДДС.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

Tehnichesko_zadanie

Kolichestvena_smetka

Metodika