Докладна записка

Материали до ОбС

ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план План за Регулация и застрояване / ПУП-ПРЗ/ на поземлен имот с идентификатор 35047.8.420 по Кадастралната карта на землище с. Каблешково, общ.Черноочене, за промяна предназначение на земеделска земя за нужди на собственика и застрояване съгласно предвижданията на Общия устройствен план на община Черноочене

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Моля на сесия на Общинския съвет, на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл. 124а, ал.1 и ал.5 от ЗУТ , и заявление вх.№94-00-2241/02.12.2019год. от Мюмюн Шукри Мустафа от с.Каблешково, общ.Черноочене, да вземете Решение за разрешаване изработване на проект Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/ на поземлен имот с идентификатор 35047.8.420 по Кадастралната карта на землище с.Каблешково, общ.Черноочене, за промяна предназначение на земеделската земя за нужди на собственика и застрояване на имота в зона Жм съгласно предвижданията на Общия устройствен план на община Черноочене.

С УВАЖЕНИЕ
КМЕТ НА ОБЩИНА:
/А. ОСМАН /
с.Черноочене
декември, 2019год.

Съгласувал:
юрисконсулт Н. Реджеб

изготвила:инж. Н.Милева

ПРИЛОЖЕНИЕ:

proekt_refenie_kableshkovo