Докладна записка

Материали до ОбС

От Бедрие Яшар Газиюмер – Председател на ОбС – Черноочене

ОТНОСНО: Определяне на представител на Общински съвет-Черноочене
в Областния съвет за намаляване на риска от бедствия.

Уважаеми общински съветници,

С последните изменения и допълнения на Закона за защита при бедствия/Д.В.,бр.51 от 05.07.2016 г./ се създава Областен съвет за намаляване на риска от бедствия.Членове на този съвет съгласно закона са кметовете на общини или техни оправомощени представители, по един представител на общинския съвет от всяка община на територията на областта, директорът на регионална дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението“, директорът на областната дирекция на МВР, командирът на военното формирование на територията на областта, директорът на териториалната дирекция на Държавна агенция „Национална сигурност“, директорът на центъра за спешна медицинска помощ, ръководителите на териториалните звена на централната администрация на изпълништелната власт, юридически лица, включително юридически лица с нестопанска цел, както и други имащи отношение към намаляването на риска от бедствия.
Този съвет изпълнява възложените му със Закона за защита при бедствия дейности и правомощия на територията на област Кърджали.
Поименният състав на съвета се определя със заповед на областния управител.Ето защо,с писмо № ОМ-03-7064-1 от 06.12.2019 г., Областният управител на област Кърджали моли Общински съвет – Черноочене да определи свой представител за член на Областния съвет за намаляване на риска от бедствия.
Във връзка с това предлагам Общински съвет – Черноочене да приеме следното

Р Е Ш Е Н И Е :

На основание чл.21 ,ал.1,т.23 и ал.2 от ЗМСМА,във връзка с чл.64а,ал.2 от Закона за защита при бедствия, Общински съвет – Черноочене

Р Е Ш И :

Определя Сезгин Мехмед Местан – общински съветник, за представител на Общински съвет – Черноочене в Областния съвет за намаляване на риска от бедствия.

С уважение,
Председател
на ОбС-Черноочене:
/Б.Газиюмер/