Покана

Покани за заседания

На основание чл. 23, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

С В И К В А М:

На 16.12.2019 година /понеделник/, от 14,00 часа, в салона на читалище „Пробуда”-с.Черноочене, редовно заседание на Общински съвет – Черноочене при следния

ПРОЕКТО – ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладна записка от Айдън Осман-кмет на община Черноочене, относно актуализация на Бюджета на Община Черноочене за 2019 година и актуализиране поименното разпределение на капиталовите разходи за строителство и основен ремонт, за придобиване на материални дълготрайни активи (ДМА) и нематериални дълготрайни активи (НДМА) на Община Черноочене за 2019 година.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
2. Докладна записка от Бедрие Газиюмер-председател на ОбС – Черноочене, относно актуализация на Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларациите и за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет – Черноочене.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
3. Докладна записка от Айдън Ариф Осман-кмет на община Черноочене, относно допълнение на обекти към Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в община Черноочене през 2019 година.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
4. Докладна записка от Айдън Ариф Осман-кмет на община Черноочене, относно определяне на маломерни имоти от общинския поземлен фонд, находящи се в землищата на Община Черноочене.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
5. Докладна записка от Айдън Ариф Осман-кмет на община Черноочене, относно приемане на нова стуктура и численост на Общинската администрация в Община Черноочене
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
6.Допълнителни въпроси.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/БEДРИЕ ГАЗИЮМЕР/