Покана

Покани за заседания

На основание чл. 23, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

С В И К В А М:

На 28.11.2019 година /четвъртък/, от 14,00 часа, в салона на читалище „Пробуда”-с.Черноочене, редовно заседание на Общински съвет – Черноочене при следния

ПРОЕКТО – ДНЕВЕН РЕД:

1.Предложение от Бедрие Газиюмер-председател на ОбС – Черноочене, относно приемане на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Черноочене, област Кърджали.

2.Предложение от Бедрие Газиюмер-председател на ОбС – Черноочене, относно създаване на постоянни комисии на Общинския съвет.

3.Предложение от Бедрие Газиюмер-председател на ОбС – Черноочене, относно избиране на Постоянна комисия на ОбС – Черноочене във връзка със Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

4.Докладна записка от Бедрие Газиюмер-председател на ОбС – Черноочене, относно определяне на представител на Община Черноочене в Общото събрание на ”ВиК” ООД гр.Кърджали.

5.Докладна записка от Бедрие Газиюмер-председател на ОбС – Черноочене, относно определяне на представител на Община Черноочене в Общото събрание на МБАЛ „Д-р Ат.Дафовски” АД-гр.Кърджали.

6.Докладна записка от Айдън Осман-кмет на общината, относно определяне на представители на Община Черноочене в Сдружение „Толерантност”.

7.Докладна записка от Недрет Мехмед Мехмед-общински съветник, относно определяне на представител на Общински съвет – Черноочене в състава на Областния съвет за развитие на област Кърджали.

8.Докладна записка от Сезгин Мехмед Местан – общински съветник, относно определяне на представител на Общински съвет – Черноочене в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ).

9.Докладна записка от Бедрие Газиюмер-председател на ОбС – Черноочене, относно определяне на представител на Община Черноочене в Общото събрание на „Асоциация по ВиК – Кърджали”, при невъзможност да участва кмета на общината.

10. Докладна записка от Бедрие Газиюмер-председател на ОбС – Черноочене, относно членуване в Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България /НАПОС-РБ/.

11.Докладна записка от Айдън Ариф Осман-кмет на община Черноочене, относно утвърждаване броя на кметските наместници на територията на община Черноочене и определяне на правомощията им.

12.Докладна записка от Айдън Ариф Осман-кмет на община Черноочене, относно определяне размера на основните месечни заплати на кмета на общината и на кметовете на населени места, считано от 06.11.2019 година.

13.Докладна записка от Сезгин Мехмед Местан – общински съветник, относно определяне размера на месечното възнаграждение на Председателя на Общински съвет – Черноочене.

14.Докладна записка от Айдън Ариф Осман-кмет на община Черноочене, относно допълнение на обекти към Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в община Черноочене през 2019 година.

15.Докладна записка от Айдън Ариф Осман-кмет на община Черноочене, относно определяне на маломерни имоти от общинския поземлен фонд, находящи се в землищата на Община Черноочене.

16.Докладна записка от Айдън Ариф Осман-кмет на община Черноочене, относно приемане на решение за удължаване срока на плащане на временния безлихвен заем на СНЦ „МИГ Минерални бани – Черноочене“ по подмярка 19.4 „Текущи разходи за популяризиране на стратегия за ВОМР“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020год., приет съгласно Решение № 91/31.10.2018 г. от Общински съвет – Черноочене.

17.Докладна записка от Айдън Ариф Осман-кмет на община Черноочене, относно решение за учредяване на право на строеж за изграждане на нов трафопост БКТП и 3 бр.бетонови шахти 1.5м/1.5м/1.5м в общински УПИ VІІ502.14, кв.2 с.Черноочене и монтиране на 1 бр.нов кабелен разпределителен шкаф КРШ F5 върху тротоара, на границата с имот УПИ VІІ502.14, кв.2 съгласно одобрената ел.схема от проекта за „Изместване на ВЛ 20 kV изв.Железник_Арпезос в участъка от ст.№18/4 до МТП 7 Черноочене, минаваща през ПИ 81236.502.23 и ПИ 81236.502.14, ВЛ НН изв.1 и 2 от МТП 7 Черноочене до ст.№5 и ст.№5 и КЛ НН до КРШ 4 и КРШ 5, минаващи през ПИ 81236.502.14, ПИ 81236.502.62 и ПИ 81236.502.79 и нов БКТП в ПИ 81236.502.14 с.Черноочене, община Черноочене“.

18.Допълнителни въпроси.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/БEДРИЕ ГАЗИЮМЕР/