Докладна записка

Материали до ОбС

От СЕЗГИН МЕХМЕД МЕСТАН – общински съветник
при ОбС – Черноочене

ОТНОСНО:Определяне размера на основното месечно възнаграждение на Председателя на Общински съвет – Черноочене

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
На основание чл.26, ал.1 от ЗМСМА в рамките на средствата, предвидени в бюджета на общината за финансовата 2019 година следва с решение да определим размера на основното месечно възнаграждение на Председателя на Общинския съвет.
Във връзка с чл.8, ал.2 от вече приетия Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – с.Черноочене, област Кърджали, предлагам да определим основно месечно възнаграждение на Председателя на Общинския съвет в размер на 1980.00 лв., считано от 06.11.2019 година.

СЕЗГИН МЕСТАН:
Общински съветник