Докладна записка

Материали до ОбС

от Сезгин Мехмед Местан – общински съветник

Относно: Определяне представител на Общинския съвет в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ)
УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Съгласно чл. 9, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) представлява и защитава интересите на своите членове – общините пред държавните органи, разработва предложения за промяна и усъвършенстване на правната уредба на местното самоуправление, подготвя становища и предложения по проектобюджета на страната, в частта му за общините, осъществява контакти и взаимодействия със сродни организации от други страни, членува в международни сдружения, осъществява и други функции, определени със закон и с устава му. НСОРБ организира обучения, предоставя консултации, разпространява Информационен и Електронен бюлетин, консултативни разработки и други информационни материали. Вече 23 години Сдружението обединява усилията на всички български общини за утвърждаването им като силни и демократични местни власти. Чрез дейността си, НСОРБ съдейства за разширяване правомощията на общините, работи за предоставяне на повече права по управлението на общинските дейности и финанси.
Висш ръководен орган на НСОРБ е Общото събрание. То приема, изменя и допълва устава на Сдружението; избира и освобождава членовете на Управителния и Контролния съвет; приема програмата за дейността на Сдружението; приема годишния бюджет на Сдружението и отчета за неговото изпълнение; взема и други решения, съгласно правомощията му, посочени в устава.
Общото събрание се състои от делегатите на общините-членове на Сдружението. Общото събрание на НСОРБ заседава най-малко веднъж годишно. Съгласно чл. 12, ал. 2 от Устава на НСОРБ, в него всяка община е представена от двама делегати – кмета на общината и представител на общинския съвет. В неговите заседания общината има право на два гласа, упражнявани самостоятелно от двамата делегати. Общината се счита за представена в случай, че в заседанието на Общото събрание участва поне един от нейните делегати.
На основание чл. 27, ал. 1 от Устава на НСОРБ, в двумесечен срок след провеждането на първото си заседание, новоизбраният общински съвет следва да определи своя представител в Общото събрание и да уведоми за това изпълнителния директор на НСОРБ. С оглед осигуряване участието на представител на ОбС във всяко заседание на Общото събрание, с настоящото решение предлагам да изберем и заместник на определения от нас делегат.
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ!
Предлагам на вашето внимание следното проекто-решение:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА, във връзка с чл. 12, ал. 2 и чл. 27, ал. 1 от Устава на НСОРБ, Общински съвет -Черноочене
РЕШИ:
1.Определя за делегат в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България Бедрие Яшар Газиюмер – Председател на ОбС -Черноочене;
2.При невъзможност за участие на определения по т.1 делегат в заседание на Общото събрание, той ще бъде заместван от Недрет Мехмед Мехмед – общински съветник.

Вносител:
/Сезгин Местан/