Заповед

Обяви

№261

с.Черноочене    16. V.2012год.

На основание  чл.44, ал.2 от ЗМСМА  и чл.135, ал.5   във връзка с чл.134, ал.1 от  ЗУТ

Н А Р Е Ж Д А М:

Да се изработи проект за изменение  ПУП-ПРЗ  в кв.1 по кадастрално-регулационния план на с.Паничково-център, общ.Черноочене, одобрен със Заповед №518 от 28.12.2001год., с което да се   намали  площта  на отредения за сграда – кметство  УПИ ІІІ в кв.1 от 1731 кв.м.   на 1031кв.м. и се образува от общинския терен, намиращ се на север от кметството, нов урегулиран поземлен имот  с площ 700кв.м., който да се предвиди  за смесено застрояване с височина   до 10м.

Разработката да отговаря на разпоредбите на ЗУТ и Наредба №8 за обем и съдържание на устройствени схеми и планове.

Настоящата ми заповед да се доведе до знанието на Гл. арх. на общ.Черноочене и  специалистите от отдел “ТСУ”.

Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на Зам. Кмета на общ. Черноочене  Селями Бейсим.

Мотиви:

Действащия кадастрално-регулационен  план на с.Паничково-център  от 2001г.  не  съответства на променилите се обществено-икономически условия в района. С изменението в подробния устройствен план на с.Паничково-център  се създават условия за застрояване в централната част на с.Паничково, който район е с много добра транспортна достъпност,  с изградена водопроводна и ел. мрежа и  предпочитан от населението за обитаване.

КМЕТ НА ОБЩИНА:

/ А.  ОСМАН /

НМ / НМ