Предложение

Материали до ОбС

ОТ БЕДРИЕ ГАЗИЮМЕР,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС – ЧЕРНООЧЕНЕ

ОТНОСНО: Създаване на постоянни комисии на
Общинския съвет

Уважаеми дами и господа
общински съветници!

За нормалното функциониране на Общинския съвет е нужно да създадем постоянни комисии съгласно чл.21, ал.1, т.1 и чл.48, ал.1 от ЗМСМА.
Предлагам Общинският съвет да приеме следното

Р Е Ш Е Н И Е:

ОбС – Черноочене избира пет постоянни комисии на Общинския съвет съгласно чл.21, ал.1, т.1 и чл.48, ал.1 от ЗМСМА, както следва:

I. Комисия по финанси и бюджет, общинска собственост и стопанска политика:

Председател: Сезгин Мехмед Местан
Членове:
1. Ниязи Ремзиев Ахмедов
2. Ширин Фаик Салим
3. Юсеин Шабан Мехмед
4. Реджеб Салим Нури

II. Комисия по устройство на територията, благоустрояване на населените места и инфраструктура:

Председател: Мехмед Ниази Емин
Членове:

1. Сезгин Мехмед Местан
2. Ерол Мустафа Али
3. Юсеин Шабан Мехмед
4. Ниязи Бекир Раиф

III. Комисия по законност, обществен ред и административно обслужване:

Председател: Сезгин Рамадан Мустафа
Членове:
1. Недрет Мехмед Мехмед
2. Себахат Мехмед Мехмед
3. Гюлтен Ахмед Реджеб
4. Джемал Мехмед Али

IV. Комисия по образование, култура, социални дейности, спорт и туризъм:

Председател: Недрет Мехмед Мехмед
Членове:
1. Гюлтен Ахмед Реджеб
2. Сезгин Рамадан Мустафа
3. Ниязи Ремзиев Ахмедов
4. Шабан Юсеин Тефик

V. Комисия по здравеопазване, екология и опазване на околната среда:

Председател: Себахат Мехмед Мехмед
Членове:
1. Мехмед Ниази Емин
2. Ширин Фаик Салим
3. Мелиха Шериф Ахмед
4. Асие Мустафа Мурад

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/БЕДРИЕ ГАЗИЮМЕР/