Заповед

Съобщения

На основание чл.63, ал.1 и ал.2 от ЗМДТ и чл.14а, ал.1 от Наредба №1/20.02.2003 г. за определян и администриране на местните такси и цени на услугите на територията на община Черноочене

ОПРЕДЕЛЯМ:

Населените места през 2020 г., където ще се извършва събиране и извозване на битови отпадъци, както следва:
– с. Бели вир, Божурци, Бостанци, Бърза река, Верско, Водач, Вождово, Възел, Даскалово, Драганово, Дядовско, Железник, Житница, Каняк, Минзухар, Паничково, Патица, Петелово, Пчеларово, Свободиново, Стражница, Ябълчени и Яворово – с честота един път месечно.
– с. Габрово, Каблешково, Комунига, Лясково, Нови пазар, Пряпорец, Среднево и Черноочене с честота два пъти месечно.
За посочените населени места да се събира такса за сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци в депо и поддържане чистота на териториите за обществено ползване.
За всички останали населени места да се събира такса за ползване на депо за битови отпадъци и за поддържане чистота на териториите за обществено ползване.

Препис от заповедта да се връчи на Исмет Исмаил – Началник отдел „Местни данъци и такси“, кметовете и кметските наместници на населените места за обявяване на публично място, за сведение на гражданите.

Контрола по изпълнението на Заповедта възлагам на Кенан Нешад – Директор дирекция „Специализирана администрация“.

СЕЛЯМИ МУСТАФА /П/
Вр.И.Д. Кмет на Община Черноочене