Обява

Търгове

На основание чл. 50 от НРПУРОС на Об С – Черноочене, Заповед №745 от 16.10.2019 г. на Кмета на община Черноочене, Решение №37/05.06.2014г., №04/29.01.2019 г., №69/02.09.2019 г., №71/02.09.2019 г.,
№74/20.09.2019 г., №76/20.09.2019 г. на Об С – Черноочене.

ОБЯВЯВАМ:

Публичен търг с явно наддаване на 07.11.2019 г. от 10,00 часа в салона на Народно читалище „Пробуда 1952“ в с. Черноочене за:

I. Продажба на:

1. Право на собственост за поземлен имот 58731.703.213 с. Пряпорец, общ. Черноочене, вид собственост: общинска частна, вид територия: урбанизирана, НТП: ниско застрояване (до 10 м.), с площ 746 кв.м., с начална тръжна цена 9 054,00 лв. /девет хиляди петдесет и четири лв. и 00 ст./ без ДДС. Частна общинска собственост с Акт №171/ 06.02.2002 г.

2. Право на собственост за застроително петно №3 в кв.4 с площ 36 кв.м. по плана на с. Габрово, общ. Черноочене, разположено в територия /терен/ представляващ част от кв. 4 по ЗРП с. Габрово, вид собственост: общинска частна, вид територия: урбанизирана, НТП: ниско застрояване (до 10 м.), с начална тръжна цена 1 077,00 лв. / хиляда седемдесет и седем лв. и 00 ст./ без ДДС. Частна общинска собственост с Акт №114/08.02.2000 г.

3. Право на собственост за урегулиран поземлен имот V-7 в кв.2 с площ 750 кв.м. по КРУ на с. Паничково, общ. Черноочене, с начална тръжна цена 7 156,00 лв. /седем хиляди сто петдесет и шест лв. и 00 ст./ без ДДС. Частна общинска собственост с Акт №522/10.07.2019 г.

4. Право на собственост за незастроен поземлен имот № 259 с площ 237 кв. м. по плана на с. Габрово, общ. Черноочене, с начална тръжна цена 2 645,00 лв. /две хиляди шестстотин четиридесет и пет лв. и 00 ст./ без ДДС. Частна общинска собственост с Акт №527/12.09.2019 г.

II. Отдаване под наем на земеделска земя от общински поземлен фонд за срок от десет стопански години.

1. Поземлен имот с идентификатор 58731.10.548 в с. Пряпорец, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 16531 кв. м., ТПТ – земеделска, НТР – нива, категория на земята при неполивни условия – осма, с начална тръжна годишна наемна цена – 181,85 лв.

2. Поземлен имот с идентификатор 14221.77.19 в с. Габрово, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 3746 кв. м., ТПТ – земеделска, НТР – нива, категория на земята при неполивни условия – девета, с начална тръжна годишна наемна цена – 37,46 лв.

3. Поземлен имот с идентификатор 14221.78.8 в с. Габрово, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 2817 кв. м., ТПТ – земеделска, НТР – нива, категория на земята при неполивни условия – девета, с начална тръжна годишна наемна цена – 28,17 лв.

4. Поземлен имот с идентификатор 14221.79.1 в с. Габрово, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 4101 кв. м., ТПТ – земеделска, НТР – нива, категория на земята при неполивни условия – девета, с начална тръжна годишна наемна цена – 41,01 лв.

5. Поземлен имот с идентификатор 14221.79.11 в с. Габрово, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 1578 кв. м., ТПТ – земеделска, НТР – нива, категория на земята при неполивни условия – девета, с начална тръжна годишна наемна цена – 15,78 лв.

6. Поземлен имот с идентификатор 14221.84.34 в с. Габрово, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 1410 кв. м., ТПТ – земеделска, НТР – нива, категория на земята при неполивни условия – девета, с начална тръжна годишна наемна цена – 14,10 лв.

Тръжната документация се продават в Информационния център на община Черноочене до 17,00 часа на 04.11.2019 г. на цена 10,00 лв. без ДДС.
Заявления от кандидатите за участие се приемат в Информационния център на община Черноочене до 17,00 часа на 06.11.2019 г.
Кандидатите за участие в търга да внасят депозитна вноска в размер 30 % върху началната тръжна цена в касата на общината или по банкова сметка на общината – „Инвестбанк“ АД, ФЦ Хасково, офис Кърджали, IBAN:BG69IORT80313307000003; BIC:IORTBGSF.
Оглед на обектите може да се извърши всеки работен ден до деня, предхождащ провеждането на търга, след представяне на квитанция за закупена тръжна документация и съгласуване с общинската администрацията.

СЕЛЯМИ МУСТАФА
Вр. И. Д. КМЕТ НА ОБЩИНА