Докладна записка

Материали до ОбС

Относно: Промяна на характера на собствеността от частна общинска в публична общинска собственост на „Незастроен ПИ в кв.2, с пл. сн. № 29, по плана на с. Черноочене“, актуван с Акт за частна общинска собственост №243/04.02.2016г., предвиден за изграждане на автогара.

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Във връзка с инвестиционно намерение на Община Черноочене, за изграждане на автогара в с. Черноочене върху – Незастроен ПИ в кв.2, с пл. сн. № 29, по плана на с. Черноочене се налага промяна на характера на собствеността на въпросния имот от частна общинска в публична общинска собственост. Мотивите за предложената промяна са следните:
Предназначението на инвестиционното намерение – изграждане на автогара, има за цел трайно задоволяване на обществени потребности от местно значение. Съгласно разпоредбите на чл. 3, ал. 2 , т. 3 от Закона за общинската собственост имоти с подобно предназначение трябва да бъдат публична общинска собственост.
Имотите – частна общинска собственост, придобили предназначението по чл. 3, ал. 2, т. 3 от Закона за общинската собственост, се обявяват за имоти публична общинска собственост от общинския съвет по реда на чл. 6, ал.2 и ал. 3 от Закона за общинската собственост.

Моля, предвид предложеното Общинският съвет – Черноочене да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

На основание на чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 2 във връзка с чл. 3, ал.2 , т. 3 от ЗОС и чл.5, ал. 3 и ал. 4 от НРПУРОС

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРНООЧЕНЕ

РЕШИ :

Обявява за публична общинска собственост „Незастроен ПИ в кв.2, с пл. сн. № 29, по плана на с. Черноочене“, находящ се в обл. Кърджали, общ. Черноочене, с. Черноочене-център, с площ 6 617,00 кв. м. Акт за частна общинска собственост №243/ 04.02.2016г.
За имота да се състави нов акт за публична общинска собственост.

Изготвил:
Ст. сп. „ОС”
/Ш. Ахмед/

Съгласували:
Юрисконсулт:
/Н. Реджеб/
Директор-дирекция “ОА”:
/Н. Салим/

С уважение,

АЙДЪН ОСМАН
КМЕТ НА ОБЩИНА