Докладна записка

Материали до ОбС

Относно: Актуализиране на поименното разпределение на капиталовите разходи за строителство и основен ремонт, за придобиване на материални дълготрайни активи (ДМА) и нематериални дълготрайни активи (НДМА) на Община Черноочене за 2019 година.

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

В процес на изпълнението на общинския бюджет на основание чл. 124, ал. 3 и в съответствие с чл. 128 от Закона за публичните финанси (ЗПФ)се налага актуализиране на поименното разпределение на капиталовите разходи за строителство и основен ремонт, за придобиване на материални дълготрайни активи (ДМА) и нематериални дълготрайни активи (НДМА) на Община Черноочене за 2019 година.
На основание чл. 51, ал. 2 и чл. 111, ал. 1 от ЗПФ, във връзка с чл. 88 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 година и Решение №45/24.06.2019 г. на Общински съвет с. Черноочене, Министерство на финансите извърши промяна в размера на средствата от целева субсидия от ЦБ за капиталови разходи, като трансформира сумата от 278 420 лв. от целева субсидия за капиталови разходи в целеви трансфер по § 31-18 за финансиране на разходи за извършване на неотложни текущи ремонти. След направената трансформация общата стойност на капиталовите разходи се намали с 278 420 лв.
Предвид очакваното неизпълнение на обектите предлагам средствата заложени за следните обекти да се пренасочат за изпълнението на други обекти, както следва:
1. Във функция 01 „Общи държавни служби“ средствата за обект „Закупуване на машини и съоръжения“ в размер на 5 000 лв. и във функция 05 „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ средствата за обект „Изработване на проект: „Център за настаняване от семеен тип за стари хора в с. Стражница, общ. Черноочене““ в размер на 13 440 лв. да бъдат пренасочени за финансиране на обект: „Допълнително водоснабдяване с. Вождово, общ. Черноочене“ с обща стойност – 18 440 лв.
2. Във функция 06 „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство“ предлагам за актуализиранe следните обекти:
– нов обект „Допълнително водоснабдяване с. Свободиново, общ. Черноочене“ в размер на 15 360 лв., финансирана със средства от § 40-00 „Постъпления от продажба на нефинансови активи“;
– нов обект „Допълнително водоснабдяване с. Вождово, общ. Черноочене“ със стойност 18 440 лв., финансирана със средства от местни приходи;
– нов обект „Благоустрояване на улици в махала Пошево, с. Комунига, общ. Черноочене“ със стойност 21 220 лв., с източник на финансиране – § 40-00 „Постъпления от продажба на нефинансови активи“;
– нов обект „Изработка и монтаж на детски съоръжения за игра в с. Минзухар с. Житница и с. Даскалово“ в размер на 24 000 лв., финансирана със средства от § 40-00 „Постъпления от продажба на нефинансови активи“;
3. Предлагам за допълнение в капиталовата програма на община Черноочене следните нови обекти финансирани със средства от Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС):
– обект „Изработка и монтаж на детско съоръжение в с. Бели вир, общ. Черноочене“ със стойност 4 994 лв.;
– обект „Възстановяване на паркова зона в центъра на с. Пчеларово, до бюст паметника на Васил Левски“ със стойност 9 927 лв.;
– обект „Изработка и монтаж на съоръжение „Еко двор с. Комунига“ с. Комунига, общ. Черноочене“ със стойност 5 000 лв.
4. Във функция 08 „Икономически дейности и услуги“ предлагам за актуализиранe обектите както следва:
– за обект „Изграждане на обект: „Автогара в с. Черноочене““ предвидените средства от 150 000 лв. да бъдат намалени в 131 000 лв., с източници на финансиране 91 580 лв. от целева субсидия от ЦБ за капиталови разходи и 39 420 лв. от § 40-00 „Постъпления от продажба на нефинансови активи“;
– предвидените средства за обект „Основен ремонт на общинска пътна мрежа, хориз. маркировка и знаци на територията на Община Черноочене: път (ІІ-58, Комунига – Тополово/ – Паничково) разклон с. Паничково KRZ 2437; път (ІІ-58, Комунига – п.к. Паничково/ Йончево) разклон с. Йончево KRZ 2442; път /ІІ-58/ Комунига – мах. Пошево KRZ 3458; път (ІІ-58, Габрово – Комунига/ – Черна нива – Ново селище – Бакалите /KRZ 1343) разклон с. Черна нива KRZ 2435; път (ІІ-58, Черноочене – Габрово) разклон с. Габрово; път разклон с. Даскалово KRZ 1444 (ІІ-58, Черноочене – Габрово/Даскалово – Зимница – Дядовско/ KRZ 1432); път разклон с. Божурци KRZ 2454 (KRZ 1432, Черноочене – Житница/-Божурци); път разклон KRZ 1434 (KRZ 1433, Черноочене – Севдалина / Бели вир – Яворово); път разклон с. Каблешково KRZ 2448 (KRZ 1432, Черноочене – Житница); път разклон с. Патица KRZ 2431 /І-5/, Черноочене – Черна скала/; път /KRZ 14333, Свободиново – Севдалина/ – Стражница – Възел-/І-5/; път /KRZ 2450, Свободиново-Стражница/ – Верско; път /І-5/ Черноочене – Житница – Дядовско – Каняк/ – разклон Каняк“ от целевата субсидия от ЦБ за капиталови разходи в размер на 41 580 лв. да бъдат пренасочени за финансиране на обект: „Изграждане на обект: „Автогара в с. Черноочене““.
След направената актуализация стойността на капиталовите разходи за строителство и основен ремонт, за придобиване на материални дълготрайни активи (ДМА) и нематериални дълготрайни активи (НДМА) на Община Черноочене през 2019 година се увеличава с 19 921 лева – средства от Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС), като общата стойност възлиза на 3 101 170 лв.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Неразделна част от настоящата докладна записка е Приложение 1 Актуализиране поименното разпределение на капиталовите разходи за строителство и основен ремонт, за придобиване на ДМА и НДМА и за проучвателни и проектни работи от Община Черноочене за 2019 г.

Предвид гореизложеното предлагам на Общински съвет – Черноочене да приеме следното

РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 21, ал.1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 124, ал. 3 и чл. 127 от Закона за публичните финанси, във връзка с чл.30, ал. 3 от Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Черноочене, Общински съвет – Черноочене одобрява допълнение и компенсирани промени между показатели на капиталови разходи, както и между отделни обекти, финансирани със средствата от целевата субсидия по чл. 50 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2019г. и на капиталови разходи финансирани с общински средства съгласно Приложение 1.

Изготвил:
Мюмюн Бекир
Главен специалист „Бюджет”

С уважение,

АЙДЪН ОСМАН
Кмет на Община Черноочене

Съгласувал:
Неджатин Салим
Директор дирекция „Обща администрация”

Севинч Мехмед
Главен счетоводител

Наим Реджеб
Юрисконсулт

KAPITALOVI_RAZHODI_Aktual_092019