Докладна записка

ОТНОСНО: Предоставяне на безвъзмездно право на строеж за изграждане на четири броя кабелни шахти от подземна оптична кабелна мрежа за високоскоростен широколентов достъп за свързване на централната и местната администрация […]

Докладна записка

ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план План за застрояване / ПУП-ПЗ/ на поземлени имоти с идентификатори 58829.98.18 и 58829.98.19 по Кадастралната карта на землище с.Пчеларово, общ.Черноочене, за изграждане […]

Докладна записка

ОТНОСНО: Разрешение за изработване на проект за изменение в Подробен устрой- ствен план – План за регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/ за измене- ние на кръстовище на улици при […]

Докладна записка

ОТНОСНО: Разрешение за изработване на проект за изменение в Подробен устрой- ствен план – План за регулация /ПУП – ПР/ в кв.71 и кв.72 по кадаст- рално-регулационния план на с.Нови […]

Докладна записка

Относно: Определяне на пазарни цени на имоти частна общинска собственост за продажба. УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 34, ал. 4; чл. 35, […]

Докладна записка

Относно: Продажба на застроен поземлен имот на собственик на законно построена сграда в имот частна общинска собственост по експертна пазарна оценка. УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, В администрацията на Община Черноочене е […]

Докладна записка

ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост в имот частна общинска собственост УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, В администрацията на Община Черноочене е постъпило заявление от Мустафа Байрам Ибрям – съсобственик, за закупуване на частта […]