Докладна записка

ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост върху имот частна общинска собственост УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, В администрацията на Община Черноочене е постъпило заявление от Мехмед Яшар Кямил – съсобственик, за закупуване на частта […]

Докладна записка

ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост върху имот частна общинска собственост УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, В администрацията на Община Черноочене е постъпило заявление от Петър Костов Петров – съсобственик, за закупуване на частта […]

Докладна записка

ОТНОСНО: Предложение за включване в Списъка на средищните училища на територията на община Черноочене за учебната 2021/2022 година. УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, На основание чл.53, ал.2 от Закона […]

Докладна записка

ОТНОСНО: Предложение за включване на детските градини в списъка на средищните детски градини на територията на община Черноочене за учебната 2021/2022 година. УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, С влизането […]

Докладна записка

ОТНОСНО: Предложение за включване в списъка със защитените училища на територията на община Черноочене за учебната 2021/2022 година. УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, На основание чл.54, ал.1, ал.2 и […]

Докладна записка

ОТНОСНО: Предложение за включване на детските градини в списъка на защитените детски градини на територията на община Черноочене за учебната 2021/2022 година. УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, С влизането […]

Докладна записка

ОТНОСНО: Въвеждане на задължително предучилищно образование за 4-годишни деца на територията на Община Черноочене УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, Промените в чл.8, ал.1 от Закона за предучилищното и училищното образование, извършени през […]

Докладна записка

ОТНОСНО:Разрешение за изработване на проект за изменение в Подробен устройствен план – План за регулация /ПУП – ПР/ за изменение на не реализиран участък от улица от О.Т./осова точка/2 – […]