Докладна записка

От Бедрие Яшар Газиюмер, Председател на ОбС – Черноочене ОТНОСНО: Приемане на План за дейността на ОбС – Черноочене през 2018 година Уважаеми дами и господа общински съветници ! За […]

Докладна записка

ОТНОСНО: Изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план на трасето на хранителния водопровод за питейна вода за с.Черноочене и трасето на хранителният водопровод за питейна вода за с.Каблешково и с.Нови […]

Покана

На основание чл. 23, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 18, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на ОбС – Черноочене С […]

Докладна записка

ОТНОСНО: Кандидатстване с проект „Текущ ремонт в сградата на Кметство, с.Комунига, УПИ XVI – 101, кв.22 по плана на с.Комунига, Община Черноочене ” УВАЖАЕМИ СЪВЕТНИЦИ, Община Черноочене е с намерение […]