Предложение

От Бедрие Яшар Газиюмер, Председател на ОбС – Черноочене ОТНОСНО: Избиране на Постоянна комисия на ОбС – Черноочене във връзка със Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на […]

Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – с. Черноочене, Кърджалийска област

І.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.1.Общинският съвет е орган на местното самоуправление и се избира от жителите на общината при условия и ред, определени от закона. Чл.2.Общинският съвет определя политиката за изграждане и […]

Докладна записка

ОТНОСНО: Упълномощаване на представител на община Черноочене за участие в извънредно заседание на Общото събрание на „Асоциация по ВиК – Кърджали“ и определяне на позицията и мандата по точки посочени […]

Докладна записка

ОТНОСНО:Удължаване срока на договор за наем на земеделска земя. УВАЖАЕМИ СЪВЕТНИЦИ, Във връзка с постъпила молба от Георги Бориславов Христов наемател по договор № 18 / 2015 година за наем […]

Докладна записка

От Бедрие Яшар Газиюмер, Председател на ОбС – Черноочене ОТНОСНО: Приемане на Общинска програма за закрила на детето в община Черноочене за 2018 година. Уважаеми дами и господа общински съветници […]

Докладна записка

От Селями Бейсим Мустафа – Зам. кмет на Община Черноочене ОТНОСНО: Приемане на Годишен план за развитие на социални услуги в Община Черноочене през 2019 година. УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, Съгласно […]