Покана

с. Черноочене, 12.07.2018 година На основание чл. 23, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация С В И К В А М: На 19.07.2018 година /четвъртък/, от […]

Докладна записка

от Бедрие Яшар Газиюмер – Председател на Общински съвет – Черноочене ОТНОСНО: Отчет за дейността на Общински съвет –Черноочене и на неговите комисии за периода от началото на м.януари до […]

Докладна записка

ОТНОСНО: Решение за предоставяне за управление на нов актив “Допълнително водоснабдяване с.Дядовско” , общ.Черноочене, с подобекти Тръбен сондажен кладенец, Помпена станция и ограда на СОЗ-І, Напорен резервоар 100м3 и ограда […]

Докладна записка

От АЙДЪН АРИФ ОСМАН- Кмет на община¬ Черноочене ОТНОСНО: Насрочване на извънредно заседание на Асоциация по ВиК на обособена територия, обслужвана от „В и К“ ООД, гр. Кърджали. Уважаеми дами […]

Докладна записка

Относно: Актуализиране на поименното разпределение на капиталовите разходи за строителство и основен ремонт, за придобиване на материални дълготрайни активи (ДМА) и нематериални дълготрайни активи (НДМА) на Община Черноочене за 2018 […]