Покана

На основание чл. 23, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 18, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на ОбС – Черноочене С […]

Докладна записка

ОТНОСНО: Решение за актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с общинската собственост през 2017год. във връзка с изграждане на улица в с.Комунига предвидена с изменение на Подробния устройствен […]

Докладна записка

Относно: Допълнение на обекти към Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост  – община Черноочене през 2017 год.     УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,             На основание чл. 21, […]

Докладна записка

Относно: Прекратяване на съсобственост в имот частна общинска собственост. УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, В администрацията на Община Черноочене е постъпило заявление за закупуване частта на общината от Шериф Апти Кадир – […]

Докладна записка

Относно: Прекратяване на съсобственост в имот частна общинска собственост. УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, В администрацията на Община Черноочене е постъпило заявление за закупуване частта на общината от Мюмюн Емин Осман – […]

Докладна записка

Относно: Определяне на пазарни цени на имоти частна общинска собственост и ДМА за продажба. УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, І . На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, […]

Докладна записка

Относно: Поправка на допусната фактическа грешка в Решения № 28/04.04.2017 г. и № 30/04.04.2017 г. УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, След извършена проверка по административната преписка се установи, че е допусната фактическа […]

Докладна записка

ОТ АЙДЪН АРИФ ОСМАН КМЕТ НА ОБЩИНА ЧЕРНООЧЕНЕ ОТНОСНО:Удължаване срока на договор за наем на имот общинска собственост. УВАЖАЕМИ СЪВЕТНИЦИ, Във връзка с постъпила молба от Махмуд Рамадан Рамадан от […]