Докладна записка

Относно: Определяне на маломерни имоти от общинския поземлен фонд, находящи се в землищата на Община Черноочене УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, Съгласно чл.88, ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и […]

Покана

с. Черноочене, 21.08.2017 година На основание чл. 23, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация С В И К В А М: На 28.08.2017 година /понеделник/, от […]

Докладна записка

Относно: Информация за  изпълнението на бюджета, отчет за изпълнението на сметките за средства от Европейския съюз за  първото шестмесечие на 2017 година      УВАЖАЕМИ СЪВЕТНИЦИ,   В изпълнение чл.137, […]

Докладна записка

Относно: Актуализиране поименното разпределение на капиталовите разходи за строителство и основен ремонт, за придобиване на материални дълготрайни активи (ДМА) и нематериални дълготрайни активи (НДМА) на Община Черноочене за 2017 година. […]

Докладна записка

Относно: Промяна предназначението на имот публична общинска собственост в частна общинска собственост. УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 1 от […]

Докладна записка

Относно: Промяна предназначението на имот публична общинска собственост в частна общинска собственост. УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 1 от […]