Докладна записка

ОТНОСНО: Предоставяне под наем на общински недвижим имот в с. Габрово без търг на „Български пощи“ ЕАД и определяне на пазарната оценка на наема Уважаеми общински съветници , В Общинска […]

Докладна записка

ОТНОСНО: Заявление с вх. №54-00-58/30.08.2023г. от ,,АР-М-АГРО‘‘ ООД, представлявано от Рефтин Фарадин Хасан с искане за издаване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен […]

Предложение

ОТНОСНО:  Определяне на конкретните размери на индивидуалните                       основни месечни заплати на кметовете на кметствата         Мотиви: Уважаеми госпожи и господа общински съветници,   Съгласно разпоредбата на чл. 21, […]

Докладна записка

ОТНОСНО: Упълномощаване на представител на община Черноочене за участие в редовно заседание на Общото събрание на „Асоциация по ВиК – Кърджали“ и определяне на мандата  и позицията  по точки  посочени […]

Докладна записка

Относно: Трансформиране на част от целевата субсидия за капиталови разходи в целеви трансфер за финансиране на разходите на община Черноочене за извършване на неотложни текущи ремонти на общински пътища, на […]

Докладна записка

Относно: Приемане бюджета на Община Черноочене за 2023 година. УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, Представям на Вашето внимание проекта на бюджет за 2023 г. на Община Черноочене. Настоящият проектобюджет е изготвен и […]

Докладна записка

Относно: Определяне на маломерни имоти от общинския поземлен фонд, находящи се в землищата на Община Черноочене ​УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, ​Съгласно чл. 24а, ал. 7 от ЗСПЗЗ и чл. 88, ал. […]

Докладна записка

Относно: Допълнение на обекти към Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост на община Черноочене през 2023 год. УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, ​На основание чл. 21, ал. 1, т. […]

Докладна записка

ОТНОСНО: Одобрение на ПУП – специализирана план-схема за обект:“Изместване на ВЛСН Изв.Железник_Арпезос в участъка от ст.16 до ТП-2 Черноочене и от ст.16/1 до ст.16/4, преминаваща през УПИ в кв.12 и […]