Докладна записка

Относно: Допълнение на обекти към Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост на община Черноочене през 2022 год.   УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,             На основание чл. 21, ал. […]

Докладна записка

Относно: Определяне на маломерни имоти от общинския поземлен фонд, находящи се в землищата на Община Черноочене                   УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,   Съгласно чл. 24а, ал. 7 от […]

Докладна записка

ОТНОСНО: Кандидатстване с проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и ремонт на Кметство с. Габрово и Кметство с. Лясково“ по Процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-7.020 – […]

Докладна записка

ОТНОСНО: Кандидатстване с проект „Рехабилитация на Път KRZ1433/ І-5, (Черноочене-Железник) – Свободиново –граница общ.(Черноочене-Кърджали) – Севдалина –Чилик – /І-5/” за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Процедура чрез подбор на […]

Докладна записка

Относно: Разходване през 2022г. на одобрения допълнителен трансфер по бюджета на община Черноочене, съгласно ПМС № 326/2021 г. УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, С Постановление № 326 от 12.10.2021 г., на Министерски […]

Докладна записка

ОТНОСНО: Актуализация в Плана за интегрирано развитие на Община Черноочене (ПИРО) за периода 2021-2027 г. Уважаеми съветници, С решение №23 от 29.04.2021 г. Общински съвет Черноочене прие „План за интегрирано […]

Докладна записка

ОТНОСНО: Упълномощаване на представител на община Черноочене за участие в редовно заседание на Общото събрание на „Асоциация по ВиК – Кърджали“ и определяне на мандата  и позицията  по точки  посочени […]

Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – с. Черноочене, област Кърджали

ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРНООЧЕНЕ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ Мандат 2019-2023 година І.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.1.Общинският съвет е орган на местното самоуправление и […]