Докладна записка

Относно: Продажба на застроен поземлен имот на собственик на законно построена сграда в имот частна общинска собственост по експертна пазарна оценка. УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, В администрацията на Община Черноочене е […]

Покана

На основание чл. 23, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация С В И К В А М: На 30.08.2018 година /четвъртък/, от 14,00 часа, в салона […]

Докладна записка

ОТНОСНО: Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване /ПУП – ПЗ/ на имот №000139 по КВС на землище с.Каблешково , общ. Черноочене, собственост на […]

Докладна записка

ОТНОСНО: Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване /ПУП – ПЗ/ на имот №000324 по КВС на землище с.Каблешково , общ. Черноочене, собственост на […]