Предложение

От Бедрие Яшар Газиюмер, Председател на ОбС – Черноочене ОТНОСНО: Избиране на Постоянна комисия на ОбС – Черноочене във връзка със Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на […]

Предложение

ОТ БЕДРИЕ ГАЗИЮМЕР, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС – ЧЕРНООЧЕНЕ ОТНОСНО: Създаване на постоянни комисии на Общинския съвет Уважаеми дами и господа общински съветници! За нормалното функциониране на Общинския съвет е нужно […]

Предложение

ОТ БЕДРИЕ ЯШАР ГАЗИЮМЕР, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС – ЧЕРНООЧЕНЕ Уважаеми дами и господа общински съветници! Съгласно чл.21, ал.3 от ЗМСМА Общинският съвет приема Правилник за организацията и дейността на общинския […]

Докладна записка

Относно: Промяна на характера на собствеността от частна общинска в публична общинска собственост на „Незастроен ПИ в кв.2, с пл. сн. № 29, по плана на с. Черноочене“, актуван с […]

Покана

На основание чл. 23, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 18, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на ОбС – Черноочене С […]