Докладна записка

ОТНОСНО: Решение за предварително съгласие за промяна предназначение и учредяване на ограничени вещни права върху част от имот №081020 – пасище, мера – общинска собственост по КВС на землище с.Габрово […]

Докладна записка

от Айдън Ариф Осман – Кмет на община Черноочене област Кърджали ОТНОСНО: Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване /ПУП – ПЗ/ на имоти […]

Покана

с. Черноочене, 12.07.2018 година На основание чл. 23, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация С В И К В А М: На 19.07.2018 година /четвъртък/, от […]