Докладна записка

ОТНОСНО:Удължаване срока на договор за наем на имот общинска собственост. УВАЖАЕМИ СЪВЕТНИЦИ, Във връзка с постъпила молба от АИПСМПНБ „Д-р Бирсен Реджеб – Ахмед “ ЕООД наемател по договор № […]

Покана

с. Черноочене, 16.04.2019 година На основание чл. 23, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация С В И К В А М: На 23.04.2019 година /вторник/, от […]

Докладна записка

Относно: Актуализиране на поименното разпределение на капиталовите разходи за строителство и основен ремонт, за придобиване на материални дълготрайни активи (ДМА) и нематериални дълготрайни активи (НДМА) на Община Черноочене за 2019 […]

Докладна записка

От Селями Бейсим Мустафа – Зам. кмет на Община Черноочене ОТНОСНО: Приемане на Годишен план за развитие на социални услуги в Община Черноочене през 2020 година. УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, Съгласно […]

Докладна записка

Относно: Процедура за избор на оператор на язовирна стена за възлагане стопанисването,поддръжката и експлоатацията чрез предоставянето под наем на язовир общинска собственост в землище село Паничково. УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, Съгласно […]

Докладна записка

Относно: Определяне на пазарни цени на имоти частна общинска собственост за продажба. УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 34, ал. 4; чл. 35, […]

Предложение

от Бедрие Яшар Газиюмер-Председател на Общински съвет – Черноочене Относно: Процедура по предлагане и избор на кандидати за съдебни заседатели при Районен съд-Кърджали за мандат 2020 г. – 2023 г. […]