Докладна записка

ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ – устройствена план схема за трасето на подземен оптичен кабел за предоставяне на интернет услуги и телевизия през поземлен имот с […]

Докладна записка

ОТНОСНО:Разрешение за изработване на проект за изменение в Подробен устройствен план – План за регулация /ПУП – ПР/ за урегулиране по имотни граници на поземлен имот с пл.сн.№115, кв.19 по […]

Докладна записка

ОТНОСНО: Разрешаване изработването на проект за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на община Черноочене     УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ   Действащия Общ устройствен план (ОУП) […]

Докладна записка

ОТНОСНО: Приемане на решение за осигуряване на съфинансиране във връзка с проект „Пешеходна връзка тип пасарел при главен път І-5 в с.Черноочене“, внесен пред СНЦ „МИГ Минерални бани-Черноочене” по Стратегията […]

Предложение

От Бедрие Газиюмер, Председател на ОбС – Черноочене ОТНОСНО: Попълване състава на Постоянна комисия на ОбС–Черноочене във връзка със Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото […]