Докладна записка

ОТНОСНО: Приемане на Решение за разрешаване изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план / ПУП – ПП/ за трасе на подземен ел. кабел от обект: «Външно кабелно захранване на […]

Докладна записка

ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост върху имот частна общинска собственост УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, В администрацията на Община Черноочене е постъпило заявление от Фитнат Вели Шаин – съсобственик, за закупуване на частта […]

Докладна записка

Относно: 1. Приемане на решение за ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ И ОДОБРЯВАНЕ на пазарна оценка, изготвена от лицензиран оценител, възлизаща на 305,00 лева за учредяване на право на пристрояване, по смисъла […]

Решения на Общински съвет от 6 август 2020 година

68_2020 /Приложения: spr   spr_pk   spr_zas/ 69_2020 /Приложения: B3_2019_4_5907-Prilojenie 1 Capital_2019_4_5907-Prilojenie 2 IB3_2019_4_5907_KSF-Prilojenie 3/ 70_2020  /Приложения: B3_2020_2_5907-Prilojenie-1 Capital_2020_2_5907-Prilojenie-3 IB3_2020_2_5907_KSF-Prilojenie-2 / 71_2020 72_2020 73_2020 74_2020 75_2020 76_2020 77_2020 78_2020 79_2020 80_2020 81_2020 82_2020 […]

Покана

На основание чл. 23, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация С В И К В А М: На 06.08.2020 година /четвъртък/, от 14,00 часа, в салона […]