Докладна записка

ОТНОСНО: Осигуряване на финансов ресурс за управление на СНЦ „МИГ Минерални бани – Черноочене“ по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР“ на мярка 19 „Водено от […]

Докладна записка

от Бедрие Яшар Газиюмер, Председател на Общински съвет-Черноочене Относно: Предложение за отпускане на персонална пенсия на Гамзе Илхан Емин и Ефе Илхан Емин УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, В Общински съвет – […]

Покана

На основание чл. 23, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 18, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на ОбС – Черноочене С […]

Докладна записка

ОТНОСНО: Решение за актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с общинската собственост през 2017год. във връзка с изграждане на улица в с.Комунига предвидена с изменение на Подробния устройствен […]

Докладна записка

Относно: Допълнение на обекти към Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост  – община Черноочене през 2017 год.     УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,             На основание чл. 21, […]

Докладна записка

Относно: Прекратяване на съсобственост в имот частна общинска собственост. УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, В администрацията на Община Черноочене е постъпило заявление за закупуване частта на общината от Шериф Апти Кадир – […]

Докладна записка

Относно: Прекратяване на съсобственост в имот частна общинска собственост. УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, В администрацията на Община Черноочене е постъпило заявление за закупуване частта на общината от Мюмюн Емин Осман – […]