Докладна записка

Относно: Приемане бюджета на Община Черноочене за 2021 година. УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, Представям на Вашето внимание проекта на бюджет 2021 г. на Община Черноочене. Настоящият проектобюджет е изготвен и представен […]

Докладна записка

ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план План за Регулация и застрояване / ПУП-ПРЗ/ на част от поземлен имот с идентификатор 35047.8.154 по Кадастралната карта на землище с.Каблешково, общ.Черноочене, […]

Решения на Общинския съвет от 28 януари 2021 година

Решение 01 /Приложение/ Решение 02 /Приложение/ Решение 03 /Приложение/ Решение 04 Решение 05 Решение 06 /Приложение/ Решение 07 Решение 08 /Приложение/ Решение 09 Решение 10 Решение 11 Решение 12 Решение 13 Решение 14 Решение 15

Покана

На основание чл. 23, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация С В И К В А М: На 28.01.2021 година /четвъртък/, от 14,00 часа, в салона […]