Докладна записка

от Бедрие Яшар Газиюмер – Председател на ОбС – Черноочене Относно: Създаване на Наблюдателна комисия към Общински съвет- Черноочене по реда на чл.170, ал. 2 от Закона за изпълнение на […]

Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – с. Черноочене, област Кърджали – Мандат 2019-2023

І.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.1.Общинският съвет е орган на местното самоуправление и се избира от жителите на общината при условия и ред, определени от закона. Чл.2.Общинският съвет определя политиката за изграждане и […]

Докладна записка

ОТНОСНО: Разрешение за изработване на проект за изменение в Подробен устрой- ствен план – План за регулация /ПУП – ПР/ в кв.46, кв.47 и кв.67 по кадастрално-регулационния план на с.Нови […]

Докладна записка

ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план План за Регулация и застрояване / ПУП-ПРЗ/ на поземлен имот с иден- тификатор 35047.8.140 по Кадастралната карта на землище с.Каблешково, общ.Черноочене, за […]

Докладна записка

ОТНОСНО: Упълномощаване на представител на община Черноочене за участие в редовно заседание на Общото събрание на „Асоциация по ВиК – Кърджали“ и определяне на мандата и позицията по точки посочени […]

Покана

На основание чл. 23, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация С В И К В А М: На 19.03.2020 година /четвъртък/, от 14,00 часа, в салона […]