Докладна записка

ОТНОСНО: Упълномощаване за участие в редовно Общо събрание на „Асоциация по В и К на обособена територия,обслужвана от „В и К“ ООД гр.Кърджали“ и представяне на позицията на Община Черноочене […]

Докладна записка

Относно: Определяне на пазарни цени на имоти частна общинска собственост и ДМА за продажба. УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 34, ал. 4; […]

Докладна записка

Относно: Отчет за изпълнение на Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост на Община Черноочене за 2017 година. УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, С Решение №03/28.01.2016 год. на Об С – […]

Докладна записка

Относно: Продажба на застроен поземлен имот на собственик на законно построена сграда в имот частна общинска собственост по експертна пазарна оценка. УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, В администрацията на Община Черноочене е […]

Докладна записка

Относно: Продажба на застроен поземлен имот на собственик на законно построена сграда в имот частна общинска собственост по експертна пазарна оценка. УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, В администрацията на Община Черноочене е […]

Докладна записка

Относно: Продажба на застроен поземлен имот на собственик на законно построена сграда в имот частна общинска собственост по експертна пазарна оценка. УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, В администрацията на Община Черноочене е […]