Докладна записка

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредба №1 от 20.02.2003г. на ОбС Черноочене, за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Черноочене Уважаеми съветници, […]

Докладна записка

Относно: Изменение в Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинската собственост в Община Черноочене. УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинската […]

Докладна записка

Относно: Продажба на застроен поземлен имот на собственик на законно построена сграда в имот частна общинска собственост по експертна пазарна оценка. УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, В администрацията на Община Черноочене е […]

Докладна записка

Относно: Допълнение на обекти към Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост  – община Черноочене през 2017 год. УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, На основание чл. 21, ал.1, т. 8 […]

Докладна записка

Относно: Процедура за избор на оператор на язовирна стена за възлагане стопанисването,поддръжката и експлоатацията чрез предоставянето под наем на язовир общинска собственост в землищата на с.Минзухар и с.Пчеларово. УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ […]

Докладна записка

Относно: Определяне на маломерни имоти от общинския поземлен фонд, находящи се в землищата на Община Черноочене УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, Съгласно чл.88, ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и […]