Докладна записка

Относно: Допълнение на обекти към Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост на община Черноочене през 2022 год.       УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,               На основание […]

Докладна записка

Относно: Определяне на маломерни имоти от общинския поземлен фонд, находящи се в землищата на Община Черноочене               УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,   Съгласно чл. 24а, ал. 7 от ЗСПЗЗ и […]

Докладна записка

ОТНОСНО: Награждаване по случай 24 Май – Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност на изявени директори на училища, детски […]

Докладна записка

ОТНОСНО: Определяне на представител на община Черноочене в комисията за изработване на областна аптечна карта на област Кърджали. УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, ​В община Черноочене​ е постъпило писмо с изх. № […]

Докладна записка

от Айдън Ариф Осман – Кмет на община Черноочене, област Кърджали ОТНОСНО: Право на преминаване и право на прокарване на подземен ел. кабел 1кV от обект:”Външно кабелно захранване на бункерна […]

Докладна записка

Относно: Издаване на запис на заповед от община Черноочене в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ разходи за ДДС към авансово плащане по договор № BG06RDNP001-19.100-0001-C01 от 16.06.2021 г. и Анекс […]

Докладна записка

Относно:Определяне на маломерни имоти от общинския поземлен фонд, находящи се в землищата на Община Черноочене УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, Съгласно чл. 24а, ал. 7 от ЗСПЗЗ и чл. 88, ал.3 от […]

Докладна записка

Относно: Допълнение на обекти къмПрограмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственостна община Черноочене през 2022 год. УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, На основание чл. 21, ал. 1, т. 8и т. […]

Докладна записка

От Айдън Ариф Осман – кмет на община Черноочене ОТНОСНО: Одобряване на оценка за наем на поземлен имот с идентификатор 55960.5.27 в землището на с.Петелово, общинаЧерноочене Уважаеми общински съветници, В […]