Покана

На основание чл. 23, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация С В И К В А М: На 06.08.2020 година /четвъртък/, от 14,00 часа, в салона […]

Докладна записка

ОТНОСНО: Приемане на Решение за одобрение на Подробен устройствен план – Парцеларен план / ПУП – ПП/ за обект: «Кабелна електронноа съобщителна мрежа в землищата на с.Лясково, с.Петелово, с.Нови пазар, […]

Докладна записка

ОТНОСНО: Предложение за включване в списъка със защитените училища на територията на община Черноочене за учебната 2020/2021 година. УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, На основание чл.54, ал.1, ал.2 и […]

Докладна записка

ОТНОСНО: Предложение за включване на детските градини в списъка на защитените детски градини на територията на община Черноочене за учебната 2020/2021 година. УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ, УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ […]

Докладна записка

ОТНОСНО: Предложение за включване на детските градини в списъка на средищните детски градини на територията на община Черноочене за учебната 2020/2021 година. УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ, УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ […]

Докладна записка

ОТНОСНО: Предложение за включване в Списъка на средищните училища на територията на община Черноочене за учебната 2020/2021 година. УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, На основание чл.53, ал.2 от Закона […]