Докладна записка

Относно: Отчета за изпълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост на Община Черноочене за 2022 година.   УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, С Решение №04/06.02.2020 год. на […]

Докладна записка

ОТНОСНО: Кандидатстване с проект „Основен ремонт, реконструкция и изграждане на площадки за игри и благоустрояване на двора на ДГ ‘‘ЗНАМЕ НА МИРА‘‘ с.Черноочене, общ.Черноочене, обл.Кърджали” УВАЖАЕМИ СЪВЕТНИЦИ, Община Черноочене е […]

Докладна записка

Относно: Актуализация на механизъм за управление и разпределяне на средствата за субсидии за междуселищни пътнически превози от Областната транспортна схема от квотата на община Черноочене. Уважаеми дами и господа общински […]

Докладна записка

ОТНОСНО: Гласуване на решения по дневен ред на неприсъствено заседание на Общото събрание на „В и К“ ООД гр. Кърджали. УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, На основание чл. 138, […]

Докладна записка

ОТНОСНО: Приемане на Решение за изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване / ПУП – ПЗ / на имоти с идентификатори 38176.49.14 и 38176.49.15 по КККР на землище […]

Докладна записка

от Айдън Ариф Осман – Кмет на община Черноочене област Кърджали ОТНОСНО: Приемане на Решение за изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за улична регулация […]

Докладна записка

Относно: Предоставяне на мери, пасища и ливади от общински поземлен фонд на Община Черноочене за ползване от земеделските стопани-животновъди, през стопанската 2023/2024 г.               УВАЖАЕМИ СЪВЕТНИЦИ,   Съгласно чл.25, […]

Докладна записка

ОТНОСНО: Одобряване на проект за изменение на Общия устройствен план на община Черноочене (ОУПО)     УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,               Настоящата докладна записка е изготвена и […]