Докладна записка

ОТНОСНО:Приемане на Решение за изработване на Подробен устройствен план – план за улична регулация/ ПУП – ПУР / – отбивка от улица /участъка от общинския път KRZ2448/KRZ1432,Черноочене-Житница/ -Каблешково, намиращ се […]

Решения на общинския съвет от 29 януари 2019 г.

Решение №17 Решение №16 Решение №5 Решение №14 Решение №13 Решение №12 Решение №11 Решение №10 Решение №9 /Приложение/ /Приложение/ Решение №8 Решение №7 /Приложение/ Решение №6  /Приложение/ Решение №5 Решение №4 Решение […]

Докладна записка

ОТНОСНО: Отстраняване на допусната грешка в устройствена зона в Общия устройствен план /ОУП/ на община Черноочене УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ, Моля на основание чл.21, ал.1 т.11 от ЗМСМА във връзка с […]

Докладна записка

ОТНОСНО: Кандидатстване с проект „Рехабилитация на улица в с. Черноочене, общ. Черноочене при о.т 96 до о.т. 215 ж и изграждане на улично осветление “ за безвъзмездна финансова помощ по […]

Докладна записка

Относно: Продажба на застроен поземлен имот на собственик на законно построена сграда в имот частна общинска собственост по експертна пазарна оценка. УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, В администрацията на Община Черноочене е […]

Докладна записка

Относно: Определяне на пазарни цени на имоти частна общинска собственост и ДМА за продажба. УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 34, ал. 4; […]

Докладна записка

ОТНОСНО: Отстраняване на допусната грешка в устройствена зона в Общия устройствен план /ОУП/ на община Черноочене УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ, Моля на основание чл.21, ал.1 т.11 от ЗМСМА във връзка с […]