Над 80 кандидати за лични асистенти по Проект „Социални услуги за независим живот”

Над 80 кандидати за лични асистенти  по Проект  „Социални услуги за независим живот”, договор № BG05M9OP001-2.002-0083-C001 по процедура за директно предоставяне на безвъзмездната финансова помощ BG05M9OP001 «Независим живот», по Оперативна […]

Съобщение

Община Черноочене е бенфициент по Проект „Социални услуги за независим живот”, договор № BG05M9OP001-2.002-0083-C001 по процедура за директно предоставяне на безвъзмездната финансова помощ BG05M9OP001 «Независим живот», по Оперативна програма «Развитие […]

Съобщение

Успешно продължава изпълнението на дейностите по партньорско споразумение № BG05-0907-1/24.03.2015 г. на Община Черноочене с АСП по Проект № 2014BG05M9OP001-2.2015.001-C0001 „Нови възможности за грижа” , финансиран по  ОП „Развитие на […]