Обява

за подаване на проектни предложения чрез процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.030 – МИГ „Минерални бани – Черноочене“ – Мярка ОПИК „Подобряване на производствения капацитет в МСП“  ВОМР с подкрепата на […]

Обява

до заинтересованите лица и общественост На основание чл. 6, ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, […]

Съобщение

Община Черноочене съобщава на заинтересованети лица и общественост за инвестицинно предложение : „Реконструкция  на СУ „Христо Смирненски“ с. Черноочене, включващо: модернизация  и внедряване на мерки за енергийна ефективност  на   сградния […]

Обява

ОБЩИНА ЧЕРНООЧЕНЕ търси да назначи по граждански договор „Строителен инженер“ (пътно строителство) за работа в комисия по обявена процедура по Закона за обществените поръчки (ЗОП), който да отговаря на следните […]