Обява

Общинска служба по земеделие с. Черноочене на основание чл.72, ал.4 от ППЗСПЗЗ обявява и уведомява всички заинтересовани собственици и ползватели на земеделски земи за стопанската 2020/2021 година в землищата на […]

Обява

На основание чл. 50 от НРПУРОС на Об С – Черноочене, Заповед №452 от 18.07.2019 г. на Кмета на община Черноочене Решение №47/24.06.2019 г. на Об С – Черноочене. ОБЯВЯВАМ: […]

Обява

В качеството си на бенефициент по Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания”, финансиран по административен Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05М9OР001-2.040-0029 по процедура […]