Покана

На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси и в изпълнение на чл. 38, ал. 4 от Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна […]

Обявление

за провеждане на конкурс за държавен служител в Община Черноочене На основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и заповед №200/05.04.2023г. […]

Обявление

На основание чл.124б,ал.2 от Закона за устройство на територията, Кметът на община Черноочене разгласява с настоящото обявление, че на свое заседание проведено на 22.02.2023 г. Общински съвет Черноочене прие Решение […]