Организиране и провеждане на обучения

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Черноочене, Област Кърджали, Община Черноочене, с. Черноочене, Област Кърджали, ул. „Шеста“ № 9, За: Даниела Николова – главен специалист „ПТЗ“, РБългария 6701, с.Черноочене, Тел.: 03691 6225, […]

Избор на изпълнител на строително-монтажни работи за обект: „Рехабилитация на Път KRZ1433/ І-5, (Черноочене-Железник) – Свободиново –граница общ.(Черноочене-Кърджали) – Севдалина –Чилик – /І-5/” – I-ва фаза, включваща Участък 1 – Път KRZ1433 І-5, (Черноочене-Железник) – Свободиново от км 0+000 до км 4+023;II-ра фаза, включваща Участък 1 – Път KRZ1433 (Черноочене-Железник) – Свободиново –граница общ.(Черноочене-Кърджали) – Севдалина –Чилик – /І-5/ от км 4+023 до км.8+194 граница общ.(Черноочене-Кърджали) – Севдалина –Чилик

РЕШЕНИЕ Номер: 211 от 10.04.2014 г. чл. 3, ал. 1 от ЗОП А) за откриване на процедура І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически) I.1)Наименование и адрес Oбщина Черноочене, […]

Избор на изпълнител на строително-монтажни работи за обект: „Рехабилитация на Път KRZ1432 (Черноочене-Житница-Дядовско-Каняк) и Път KRZ1434 (/KRZ1433 Черноочене-Севдалина/-Бели вир-Каняк /KRZ1432/)” – I-ва фаза, включваща участъци: Участък 1 – Път KRZ1432 (Черноочене-Житница-Дядовско-Каняк) от км 0+000 до км 6+700; и Път KRZ1432 (Черноочене-Житница-Дядовско-Каняк) – отбивка за село Водач; II-ра фаза, включваща участъци: Участък 1 – Път KRZ1432 (Черноочене-Житница-Дядовско-Каняк) от км 6+700 до км 11+828; и Път KRZ1434 (/KRZ1433 Черноочене-Севдалина/-Бели вир-Каняк /KRZ1432/) – отбивка за село Яворово; и III-та фаза, включваща участък 2 – „Път KRZ1434 (/KRZ1433 Черноочене-Севдалина/-Бели вир-Каняк /KRZ1432/)

РЕШЕНИЕ Номер: 204 от 07.04.2014 г. чл. 3, ал. 1 от ЗОП А) за откриване на процедура І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически) I.1)Наименование и адрес Oбщина Черноочене, […]

Упражняване на строителен надзор при изпълнение на проект: „Строителен надзор на обекти, финансирани по Публичната инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите” с четири обособени позиции”

РЕШЕНИЕ Номер: 183 от 03.04.2014 г. чл. 3, ал. 1 от ЗОП А) за откриване на процедура І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически) I.1)Наименование и адрес Община Черноочене, […]

Организиране и провеждане на професионално обучение на регистрирани безработни лица по специалност „Вътрешни облицовки и настилки ” (наименование на специалността), код по СППОО 5820306, за придобиване на ІІ квалификационна степен

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Черноочене, с.Черноочене, Област Кърджали, ул.“Шеста“ № 9, За: Кенан Бейтула Нешад – Директор дирекциа „СА“, Република България 6701, с.Черноочене, Тел.: 03691 6348, E-mail: obshtina_chernoochene@abv.bg, Факс: 03691 6223 […]

Извършване на СМР/СРР на обект: Защитено жилище, находящ се в с. Минзухар

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Черноочене, с.Черноочене, Област Кърджали, ул.“Шеста“ № 9, За: Кенан Бейтула Нешад – Директор дирекциа „СА“, Република България 6701, с.Черноочене, Тел.: 03691 6348, E-mail: obshtina_chernoochene@abv.bg, Факс: 03691 6223 […]

Публична покана: „Организиране и провеждане на обучения“

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Черноочене, Област Кърджали, Община Черноочене, с. Черноочене, Област Кърджали, ул. „Шеста“ № 9, За: Даниела Николова – главен специалист „ПТЗ“, РБългария 6701, с.Черноочене, Тел.: 03691 6225, E-mail: obshtina_chernoochene@abv.bg, Факс: […]

„Основен ремонт общинска пътна мрежа и основен ремонт на улици. Благоустрояване на улици в с. Комунига”, община Черноочене, област Кърджали

РЕШЕНИЕ Номер: 151 от 21.03.2014 г. чл. 3, ал. 1 от ЗОП А) за откриване на процедура І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически) I.1)Наименование и адрес Община Черноочене, […]

Избор на изпълнител за извършване на СМР по проект „Местен път Ново селище – Бакалите – яз. Боровица“

РЕШЕНИЕ Номер: 147 от 20.03.2014 г. чл. 3, ал. 1 от ЗОП А) за откриване на процедура І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически) I.1)Наименование и адрес Община Черноочене, […]

Борсова сделка за периодични доставки на гориво за отопление /газьол / за отоплителен сезон 2014/2015 за нуждите на СОУ „Хр. Смирненски“ с. Пряпорец, общ. Черноочене

РЕШЕНИЕ Номер: 183 от 29.01.2014 г. чл. 3, ал. 1 от ЗОП А) за откриване на процедура І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически) I.1)Наименование и адрес Средно общообразователно […]