Съобщение

Комисията за провеждане на конкурса, назначена със заповед на кмета на общината № 09/ 08.01.2019 година, в състав: Председател: инж.Месру Мюмюн – секретар на община Членове: 1. Кенан Нешад – […]

Покана

за публично обсъждане на проекта за промени в Наредба №2 от 14.02.2008 г. за определяне размера на местните данъци на територията на община Черноочене УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ЧЕРНООЧЕНЕ, В […]

Заповед

На основание чл.63, ал.1 и ал.2 от ЗМДТ и чл.14а, ал.1 от Наредба №1/20.02.2003 г. за определян и администриране на местните такси и цени на услугите на територията на община […]