Покана

за публично обсъждане на проекта за промени в Наредба №2 от 14.02.2008 г. за определяне размера на местните данъци на територията на община Черноочене УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ЧЕРНООЧЕНЕ, В […]

Заповед

На основание чл.63, ал.1 и ал.2 от ЗМДТ и чл.14а, ал.1 от Наредба №1/20.02.2003 г. за определян и администриране на местните такси и цени на услугите на територията на община […]

Заповеди

rd_11_180_beli_vir rd_11_181_barza_reka rd_11_182_versko rd_11_183_gabrovo rd_11_184_yonchovo rd_11_185_komuniga rd_11_186_layskovo rd_11_187_nochevo rd_11_188_minzuhar rd_11_189_petelovo rd_11_190_pryaporec rd_11_191_pchelarovo rd_11_192_sokolite rd_11_193_srednevo rd_11_194_chernoochene rd_11_195_yabalcheni rd_11_196_yavorovo

Покана

На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси и в изпълнение на чл. 38, ал. 4 от Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна […]

Съобщение по чл. 66 от АПК

ОТНОСНО: Започване на производство за издаване на заповед за завземане на безстопанствени недвижими имот. На основание чл. 66 от АПК се уведомяват ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА, че на 05.06.2018 год. е […]

Докладна записка

ОТНОСНО: Кандидатстване с проект Обновяване на площи за широко обществено ползване на територията на община Черноочене“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по […]