Съобщение

Комисията, която ще извърши преброяването на на безстопанствените кучета на територията на населените места в община Черноочене, е в състав: 1. Инж. Рушен Фейзула – началник отдел „ИП, СИП“; 2. […]

Обява

Съгласно Заповеди №РД-07-31 и №РД-07-32 от 01.11.2022 година на Директора на Областна дирекция „Земеделие” град Кърджали, уведомяваме всички собственици и/или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в […]

Съобщение

На основание чл.78, ал.3 от Административно-процесуалния кодекс Общински съвет – Черноочене съобщава на всички заинтересoвани лица, че с Решение №92 от 02.11.2022 година на Общински съвет – Черноочене е приет […]

Заповед

На основание чл.63, ал.2 от ЗМДТ и във връзка с чл.14а, ал.1 от Наредба №1/20.02.2003 г. за определян и администриране на местните такси и цени на услугите на територията на […]

Покана – обявление

за обществено обсъждане на актуализация на План за интегрирано развитие на Община Черноочене (ПИРО) за периода 2021-2027г. УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, В изпълнение на чл. 23 от Закон за регионално […]

Съобщение

Изготвен е проект на нов Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Черноочене, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, мандат 2019-2023 година. Във връзка с чл. 26, ал. […]