Заповед

На основание чл.63, ал.1 и ал.2 от ЗМДТ и чл.14а, ал.1 от Наредба №1/20.02.2003 г. за определян и администриране на местните такси и цени на услугите на територията на община […]

Покана

На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси и в изпълнение на чл. 38, ал. 4 от Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна […]

Обява

ОБЩИНА ЧЕРНООЧЕНЕ В качеството си на бенефициент по Проект «Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания”, финансиран по административен Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05М9OР001-2.040-0029 […]

Проект на Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Черноочене, Област Кърджали / 2019 г. – 2024 г./

В резултат на изисквания, поставени на Република България и останалите страни, членки от Европейския съюз по отношение на грижата и хуманното отношение към животните, конкретните механизми за овладяване популацията на […]

Информация

Община Черноочене е бенефициент по Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания”, финансиран по административен Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05М9OР001-2.040-0029 по процедура BG05М9OР001-2.040 […]