Обявление

На основание чл. 4, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинската собственост на община Черноочене Кметът на Община Черноочене КАНИ ВСИЧКИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНАТА […]

Обявление

На основание чл. 4, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинската собственост на община Черноочене Кметът на Община Черноочене КАНИ ВСИЧКИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНАТА […]

Уведомление

Кметът на Община Черноочене Айдън Осман УВЕДОМЯВА жителите на община Черноочене и всички, които проявяват интерес за участие в Публично обсъждане на проекто-програма за управление на Община Черноочене за мандат […]

Покана

На основание чл. 84, ал.6 от Закона за публичните финанси, Кметът на Община Черноочене Айдън Осман КАНИ жителите на община Черноочене, бизнеса, второстепенните разпоредители с бюджет, представителите на читалищата, спорта […]

Заповеди

1_2020010315031500 2_2020010315043700 3_2020010315175200 4_2020010315233300 5_2020010316451900 6_2020010316461600 7_2020010316471400 8_2020010609285500 9_2020010609285500 10_2020010609302300 11_2020010609313200 12_2020010609322900 13_2020010609334900 14_2020010609285500 15_2020010609285500

Общинска краткосрочна програма за насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници и биогорива за периода 2020 – 2022 г.

На основание Чл. 9,  Чл. 10, ал. 1 и Чл. 10, ал. 3, т. 1 от ЗЕВИ е изготвен проект на Краткосрочна програма за насърчаване на използването на енергия от […]