Съобщение

ПРОТОКОЛ Относно: Обществено обсъждане на проекта на докладна записка относно одобряване на План-сметка за 2023 година за необходимите приходи и разходи за дейностите по събиране и транспортиране на битовите отпадъци […]

Уведомление

На основание чл.66 от АПК и във вр. с чл.66 от ЗМДТ, Общински съвет – Черноочене уведомява всички заинтересовани страни, че открива производство по издаване на общ административен акт за […]