Съобщение

На основание чл.78, ал.3 от Административно – процесуалния кодекс Общински съвет – Черноочене съобщава на всички заинтересувани лица, че с Решение № 22 от 29.04.2021 г. на Общински съвет – […]

Съобщение

Във връзка с публикувания в интернет страницата на Община Черноочене на 24.03.2021 г. Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 от 20.02.2003 г. за определяне и администриране […]

Съобщение

На основание чл.78,ал.3 от Административно-процесуалния кодекс Общински съвет – Черноочене съобщава на всички заинтересувани лица,че с Решение № 03 от 28.01.2021 г. на Общински съвет-Черноочене е приета Наредба за изменение […]

Съобщение

Във връзка с разкриването на нова социална услуга „Асистентска подкрепа” като делегирана държавна дейност, съгласно член 25, член 29, член 73, ал.1 , т.1 и 2 и член 75, ал. […]

Справка

Във връзка с публикуваната на интернет страницата на Община Черноочене Докладна записка с Вх.№10 от 12.01.2021 година при ОбС-Черноочене, относно изменение в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет […]