Протокол

от обществено обсъждане на проекта на докладна записка относно одобряване на План-сметка за 2021 година за необходимите приходи и разходи за дейностите по събиране и транспортиране на битовите отпадъци, тяхното […]

Съобщение

Във връзка с публикувания в интернет страницата на Община Черноочене на 21.10.2020 г. Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за отглеждане на селскостопански […]

Съобщение

Във връзка с публикувания в интернет страницата на Община Черноочене Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №2 от 14.02.2008 г. за определяне размера на местните данъци (НОРМД) […]

Анкетна карта за изготвяне на План за интегрирано развитие (ПИРО) на община Черноочене за периода 2021-2027 г.

Уважаеми Дами и Господа, В изпълнение на Закона за регионалното развитие и в отговор на предстоящите предизвикателства пред новия програмен период на Европейския съюз, стартира разработването на План за интегрирано […]

Уведомление

На основание чл.66 от АПК и във вр. с чл.66 от ЗМДТ, Общински съвет – Черноочене уведомява всички заинтересовани страни, че открива производство по издаване на общ административен акт за […]

Заповед

На основание чл.63, ал.1 и ал.2 от ЗМДТ и чл.14а, ал.1 от Наредба №1/20.02.2003 г. за определян и администриране на местните такси и цени на услугите на територията на община […]