Покана

На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси и в изпълнение на чл. 38, ал. 4 от Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна […]

Съобщение по чл. 66 от АПК

ОТНОСНО: Започване на производство за издаване на заповед за завземане на безстопанствени недвижими имот. На основание чл. 66 от АПК се уведомяват ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА, че на 05.06.2018 год. е […]

Докладна записка

ОТНОСНО: Кандидатстване с проект Обновяване на площи за широко обществено ползване на територията на община Черноочене“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по […]