Съобщение

Във връзка с публикувания в интернет страницата на Община Черноочене Проект на Наредба за реда за придобиване,управление и разпореждане с общинската собственост (НРПУРОС) Общинска администрация Черноочене съобщава на всички заинтересувани […]

Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинската собственост – отменена

/приета с Решение №70/23.12.2008 г. на ОбС – Черноочене, изм. и доп. с Решение №55/29.10.10 г., изм. доп.  с Решение №29/21.04.11 г.,  изм. доп.  с Решение №64/21.07.11 г., изм. доп. […]

Покана

На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси и в изпълнение на чл. 38, ал. 4 от Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна […]