Покана

На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси и в изпълнение на чл. 38, ал. 4 от Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна […]

Уведомление

Приложение № 5 към чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда   ДО ДИРЕКТОРА НА РИОСВ – ХАСКОВО […]

Покана за обществено обсъждане на необходимостта от поемане на дългосрочен общински дълг

На основание чл. 15 от Закона за общинския дълг, Община Черноочене уведомява всички граждани, общински съветници, кметове на кметства, обществени организации, медии и всички заинтересовани лица, че организира провеждане на […]

Съобщение

На основание чл.78, ал.3 от Административно – процесуалния кодекс Общински съвет – Черноочене съобщава на всички заинтересувани лица, че с Решение № 22 от 29.04.2021 г. на Общински съвет – […]