Проект на Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Черноочене, Област Кърджали / 2019 г. – 2024 г./

В резултат на изисквания, поставени на Република България и останалите страни, членки от Европейския съюз по отношение на грижата и хуманното отношение към животните, конкретните механизми за овладяване популацията на […]

Информация

Община Черноочене е бенефициент по Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания”, финансиран по административен Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05М9OР001-2.040-0029 по процедура BG05М9OР001-2.040 […]