Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община Черноочене за 2021 г.

(приета с Решение на Общински съвет-Черноочене № 04 от.28.01.2021 г. ; изм. и доп. с Решение № 14 от 28.01.2021 г.; изм. и доп. с Решение № 19 от 25.02.2021 […]

Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община Черноочене за 2021 г.

(приета с Решение на Общински съвет-Черноочене № 04 от.28.01.2021 г. ; изм. и доп. с Решение № 14 от 28.01.2021 г.; изм. и доп. с Решение № 19 от 25.02.2021 […]

Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община Черноочене за 2021 г.

(приета сРешение на Общински съвет-Черноочене №04 от.28.01.2021г. ;изм. и доп. с Решение № 14 от 28.01.2021 г.;изм. и доп. с Решение № 19 от 25.02.2021 г. ; изм. и доп. […]

Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община Черноочене за 2021 г.

(приета сРешение на Общински съвет-Черноочене №04 от.28.01.2021г. ;изм. и доп. с Решение № 14 от 28.01.2021 г.;изм. и доп. с Решение № 19 от 25.02.2021 г. ; изм. и доп. […]

План за интегрирано развитие на община Черноочене за периода 2021-2027 г.

ПИРО Черноочене 2021-2027 г. Приложение 1 Програма за реализация Приложение 1A – Индикативен списък на важни за общината проекти Приложение 3 – Матрица на индикаторите_Черноочене