Докладна записка

ОТНОСНО: Разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – Изменение на плана за регулация /ПУП-ИПР/ на УПИ I, V, VI, VII, VIII, кв.11 и улична регулация между о.т. 69-65 […]

Докладна записка

ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Комплексен проект по чл.150 от ЗУТ за инвестиционна инициатива “Външно кабелно електрозахранване на нова жилищна сграда с търговски партер в ПИ с идентификатор 35047.8.438 и […]

Докладна записка

Относно: Вземане на решение за избор  на временно изпълняващи длъжността Кмет на Община Черноочене и кметове на кметства към Община Черноочене     УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,   […]

Предложение

От Ферхад Шабанали Ферхад – Зам.кмет на община Черноочене, област Кърджали ОТНОСНО: Определяне на размера на индивидуалната основна месечна заплата на кмета на община с. Черноочене Уважаеми госпожи и господа […]

Докладна записка

ОТНОСНО: Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП-ПП/ на ПИ с идентификатор 14221.90.13 по КККР с. Габрово, одобрен със Заповед № РД-18-1287/26.06.2018 г. на […]

Докладна записка

ОТНОСНО: Заявление с вх. № 94-00-1914/17.08.2023г. от Недялка Ванчева Иванова с искане за издаване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – изменение на план за регулация […]

Докладна записка

ОТНОСНО: Заявление с вх. № 94-00-1864/09.08.2023г. от Георги Ангелов Ванчев с искане за издаване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – изменение на План за Регулация […]

Докладна записка

Относно: Кандидатстване с Проект „Рекултивация на клетка 1 на Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Кърджали, Ардино, Джебел, Кирково, Крумовград, Момчилград, Черноочене и Ивайловград “ по процедура № BG16FFPR002-2.002 […]

Докладна записка

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Решение №66 от 17.08.2023 г. за утвърждаването на училищната мрежа на територията на община Черноочене за учебната 2023/2024 година. УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, […]

Докладна записка

Относно: Продажба на поземлен имот на собственик на законно построена сграда в имот частна общинска собственост по експертна пазарна оценка.   УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,               В администрацията на Община […]