Докладна записка

Относно: Определяне на пазарни цени на имоти частна общинска собственост за продажба. УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 34, ал. 4; чл. 35, […]

Докладна записка

Относно: Продажба на застроен поземлен имот на собственик на законно построена сграда в имот частна общинска собственост по експертна пазарна оценка. УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, В администрацията на Община Черноочене е […]

Докладна записка

ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост в имот частна общинска собственост УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, В администрацията на Община Черноочене е постъпило заявление от Мустафа Байрам Ибрям – съсобственик, за закупуване на частта […]

Докладна записка

От Айдън Ариф Осман – Кмет на община Черноочене ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост в имот частна общинска собственост УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, В администрацията на Община Черноочене е постъпило заявление от […]

Докладна записка

ОТНОСНО: Възмездно придобиване на собственост върху недвижим имот находящ се в с.Стражница за задоволяване на обществени потребности Уважаеми общински съветници, В общинска администрация Черноочене е постъпила докладна записка от кмета […]

Докладна записка

ОТНОСНО: Упълномощаване на представител на община Черноочене за участие в редовно заседание на Общото събрание на „Асоциация по ВиК – Кърджали“ и определяне на мандата и позицията по точки посочени […]

Докладна записка

ОТНОСНО Издаване на запис на заповед от кмета на община Черноочене в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по подмярка 19.4 „Текущи разходи за популяризиране на стратегията за Водено […]

Докладна записка

ОТНОСНО: Приемане на общинска програма за енергийна ефективност на община Черноочене за периода 2020 – 2023 г. УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, Съгласно разпоредбите на чл. 12, ал. 1 […]