Докладна записка

ОТНОСНО: Обсъждане и приемане на Програма за управление на Община Черноочене за мандат 2019-2023г. УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, На основание чл. 44, ал.5 от ЗМСМА кмета на общината […]

Докладна записка

Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл.77 от Административно-процесуалния кодекс, Община Черноочене чрез настоящото публикуване, предоставя възможност на заинтересованите лица в законоустановения […]

Докладна записка

ОТНОСНО:Удължаване срока на договор за наем на имот частна общинска собственост. УВАЖАЕМИ СЪВЕТНИЦИ, Във връзка с постъпила молба от наемател за удължаване на срока за наем по договор № 88 […]

Докладна записка

Относно: Определяне на пазарни цени на имоти частна общинска собственост за продажба. УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 34, ал. 4; чл. 35, […]

Докладна записка

ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план Парцеларен план /ПУП – ПП / на трасето на “Кабелна електронно съобщителна мрежа в землищата на с.Лясково, с.Петелово, с.Нови пазар, с.Железник, с.Божурци, […]

Докладна записка

ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план План за Регулация и застрояване / ПУП-ПРЗ/ на поземлен имот с идентификатор 35047.8.420 по Кадастралната карта на землище с. Каблешково, общ.Черноочене, за […]