Докладна записка

от Бедрие Яшар Газиюмер – Председател на Общински съвет – Черноочене ОТНОСНО: Отчет за дейността на Общински съвет –Черноочене и на неговите комисии за периода от началото на м.януари до […]

Предложение

От Сезгин Местан – Председател на Временната комисия за изготвяне на предложенията за съдебни заседатели за Районен съд-Кърджали за мандат 2020-2023 година Уважаеми дами и господа общински съветници! На 12.12.2019 […]

Докладна записка

Относно: Обезпечаване размера на авансово плащане и подписване на запис на заповед по Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания”, финансиран по административен договор за предоставяне на […]