Докладна записка

ОТНОСНО:Удължаване срока на договор за наем на земеделска земя. УВАЖАЕМИ СЪВЕТНИЦИ, Във връзка с постъпила молба от Георги Бориславов Христов наемател по договор № 18 / 2015 година за наем […]

Докладна записка

От Бедрие Яшар Газиюмер, Председател на ОбС – Черноочене ОТНОСНО: Приемане на Общинска програма за закрила на детето в община Черноочене за 2018 година. Уважаеми дами и господа общински съветници […]

Докладна записка

От Селями Бейсим Мустафа – Зам. кмет на Община Черноочене ОТНОСНО: Приемане на Годишен план за развитие на социални услуги в Община Черноочене през 2019 година. УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, Съгласно […]

Докладна записка

Относно: Определяне на пазарни цени на имоти частна общинска собственост и ДМА за продажба. УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 34, ал. 4; […]

Докладна записка

ОТНОСНО: Актуализация на Програмата за реализация на Актуализирания документ за изпълнение на Общинския план за развитие на община Черноочене за периода 2017-2020 г. Уважаеми съветници, Община Черноочене е с намерението […]