Докладна записка

ОТНОСНО: Кандидатстване с проект „Рехабилитация на улица в с. Черноочене, общ. Черноочене при о.т 96 до о.т. 215 ж и изграждане на улично осветление “ за безвъзмездна финансова помощ по […]

Докладна записка

ОТНОСНО: Упълномощаване на представител на община Черноочене за участие в редовно заседание на Общото събрание на „Асоциация по ВиК – Кърджали“ и определяне на мандата и позицията по точки посочени […]

Докладна записка

ОТНОСНО: Взимане на решение за съгласие „ВиК“ ООД град Кърджали да внесе проектни предложения в МОСВ в съответствие с изискванията на Насоките за кандидатстване по процедурата, одобрени със Заповед № […]

Докладна записка

От Бедрие Яшар Газиюмер, Председател на ОбС – Черноочене ОТНОСНО: Отчет за дейността на Общински съвет –Черноочене и на неговите комисии за периода от началото на м.юли до края на […]