Докладна записка

Относно: Информация за  изпълнението на бюджета, отчет за изпълнението на сметките за средства от Европейския съюз за  първото шестмесечие на 2017 година      УВАЖАЕМИ СЪВЕТНИЦИ,   В изпълнение чл.137, […]

Докладна записка

Относно: Актуализиране поименното разпределение на капиталовите разходи за строителство и основен ремонт, за придобиване на материални дълготрайни активи (ДМА) и нематериални дълготрайни активи (НДМА) на Община Черноочене за 2017 година. […]

Докладна записка

Относно: Промяна предназначението на имот публична общинска собственост в частна общинска собственост. УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 1 от […]

Докладна записка

Относно: Промяна предназначението на имот публична общинска собственост в частна общинска собственост. УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 1 от […]

Докладна записка

ОТНОСНО: Приемане на Междинна оценка на Общински план за развитие на Община Черноочене за периода 2014 – 2020 г. Уважаеми съветници, Междинната оценка на Плана за развитие на община Черноочене […]

Докладна записка

ОТНОСНО: Актуализация на Общински план за развитие на Община Черноочене за периода 2014 – 2020 г. Уважаеми съветници, Общинският план за развитие разглежда въпроси в различни мащаби, осигурявайки интегрирана посока […]