Докладна записка

Относно: Продажба на застроен поземлен имот на собственик на законно построена сграда в имот частна общинска собственост по експертна пазарна оценка. УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, В администрацията на Община Черноочене е […]

Докладна записка

ОТНОСНО: Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване /ПУП – ПЗ/ на имот №000139 по КВС на землище с.Каблешково , общ. Черноочене, собственост на […]

Докладна записка

ОТНОСНО: Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване /ПУП – ПЗ/ на имот №000324 по КВС на землище с.Каблешково , общ. Черноочене, собственост на […]

Докладна записка

ОТНОСНО: Промяна на характера на собствеността от публична в частна за имот в село Ночево УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, Моля за решение за промяна във вида собственост и […]