Докладна записка

ОТНОСНО: Решение за предоставяне за управление на нов актив “Допълнително водоснабдяване с.Дядовско” , общ.Черноочене, с подобекти Тръбен сондажен кладенец, Помпена станция и ограда на СОЗ-І, Напорен резервоар 100м3 и ограда […]

Докладна записка

От АЙДЪН АРИФ ОСМАН- Кмет на община¬ Черноочене ОТНОСНО: Насрочване на извънредно заседание на Асоциация по ВиК на обособена територия, обслужвана от „В и К“ ООД, гр. Кърджали. Уважаеми дами […]

Докладна записка

Относно: Актуализиране на поименното разпределение на капиталовите разходи за строителство и основен ремонт, за придобиване на материални дълготрайни активи (ДМА) и нематериални дълготрайни активи (НДМА) на Община Черноочене за 2018 […]

Докладна записка

ОТНОСНО: Кандидатстване с проект „Реконструкция на СУ „Христо Смирненски“ с. Черноочене, включващо: модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградния фонд и благоустрояване на дворни площи по подмярка […]

Докладна записка

ОТНОСНО: Кандидатстване с проект „Рехабилитация на вътрешна улична мрежа, тротоари и принадлежностите към тях в населените места на територията на община Черноочене“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или […]

Докладна записка

Относно: Продажба на застроен поземлен имот на собственик на законно построена сграда в имот частна общинска собственост по експертна пазарна оценка. УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, В администрацията на Община Черноочене е […]

Докладна записка

Относно: Продажба на застроен поземлен имот на собственик на законно построена сграда в имот частна общинска собственост по експертна пазарна оценка. УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, В администрацията на Община Черноочене е […]