Предложение

ОТНОСНО:  Определяне на конкретните размери на индивидуалните                       основни месечни заплати на кметовете на кметствата         Мотиви: Уважаеми госпожи и господа общински съветници,   Съгласно разпоредбата на чл. 21, […]

Докладна записка

ОТНОСНО: Упълномощаване на представител на община Черноочене за участие в редовно заседание на Общото събрание на „Асоциация по ВиК – Кърджали“ и определяне на мандата  и позицията  по точки  посочени […]

Докладна записка

Относно: Трансформиране на част от целевата субсидия за капиталови разходи в целеви трансфер за финансиране на разходите на община Черноочене за извършване на неотложни текущи ремонти на общински пътища, на […]

Докладна записка

Относно: Приемане бюджета на Община Черноочене за 2023 година. УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, Представям на Вашето внимание проекта на бюджет за 2023 г. на Община Черноочене. Настоящият проектобюджет е изготвен и […]

Докладна записка

Относно: Определяне на маломерни имоти от общинския поземлен фонд, находящи се в землищата на Община Черноочене ​УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, ​Съгласно чл. 24а, ал. 7 от ЗСПЗЗ и чл. 88, ал. […]

Докладна записка

Относно: Допълнение на обекти към Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост на община Черноочене през 2023 год. УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, ​На основание чл. 21, ал. 1, т. […]

Докладна записка

ОТНОСНО: Одобрение на ПУП – специализирана план-схема за обект:“Изместване на ВЛСН Изв.Железник_Арпезос в участъка от ст.16 до ТП-2 Черноочене и от ст.16/1 до ст.16/4, преминаваща през УПИ в кв.12 и […]

Докладна записка

ОТНОСНО: Разрешение за безвъзмездно прехвърляне правото на собственост на поземлен имот с идентификатор 14221.90.13 по КККР на з-ще с. Габрово, част държавна собственост с НТП: За селскостопански път, горски ведомствен […]

Докладна записка

ОТНОСНО: Одобряване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП-ПП/ за трасе на подземен ел. кабел 20 kV с Възложител Атакан Салимов Салимов, Заявление с вх. № 94-00-1211/16.05.2023 […]

Докладна записка

Относно: Определяне на пазарна цена на имот частна общинска собственост за продажба. УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, В изпълнение на годишната Програма за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост за 2023 […]