Докладна записка

От Бедрие Яшар Газиюмер, Председател на ОбС – Черноочене ОТНОСНО: Приемане на План за дейността на ОбС – Черноочене през 2018 година Уважаеми дами и господа общински съветници ! За […]

Докладна записка

ОТНОСНО: Изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план на трасето на хранителния водопровод за питейна вода за с.Черноочене и трасето на хранителният водопровод за питейна вода за с.Каблешково и с.Нови […]

Докладна записка

ОТНОСНО: Кандидатстване с проект „Текущ ремонт в сградата на Кметство, с.Комунига, УПИ XVI – 101, кв.22 по плана на с.Комунига, Община Черноочене ” УВАЖАЕМИ СЪВЕТНИЦИ, Община Черноочене е с намерение […]

Докладна записка

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинската собственост Уважаеми съветници, С Писмо №1750/2017 от 12.12.2017 година Районна прокуратура Кърджали отправя предложение до […]

Докладна записка

от БЕДРИЕ ГАЗИЮМЕР – Председател на общински съвет Черноочене ОТНОСНО: Определяне на допълнителни възнаграждения на кмета на община Черноочене за постигнати резултати през 2017г. Уважаеми Съветници, Кмета на община Черноочене […]