Докладна записка

ОТНОСНО: Промяна на характера на собствеността от публична в частна за имот в село Ночево УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, Моля за решение за промяна във вида собственост и […]

Докладна записка

ОТНОСНО: Решение за предварително съгласие за промяна предназначение и учредяване на ограничени вещни права върху част от имот №081020 – пасище, мера – общинска собственост по КВС на землище с.Габрово […]

Докладна записка

от Айдън Ариф Осман – Кмет на община Черноочене област Кърджали ОТНОСНО: Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване /ПУП – ПЗ/ на имоти […]