Докладна записка

ОТНОСНО: Предложение за включване в списъка със защитените училища на територията на община Черноочене за учебната 2017/2018 година. УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, На основание чл.54, ал.5 от Закона […]

Докладна записка

ОТНОСНО: Упълномощаване на представител на община Черноочене за участие в извънредно заседание на Общото събрание на „Асоциация по ВиК – Кърджали“ и определяне на позицията и мандата по точки посочени […]

Докладна записка

от Бедрие Яшар Газиюмер – Председател на ОбС – Черноочене ОТНОСНО: Промяна в състава на постоянните комисии на Общински съвет – Черноочене. Уважаеми дами и господа общински съветници! Във връзка […]

Докладна записка

ОТНОСНО: Искане с вх.№94-00-696/ 01.06.2017год. за Разрешаване на процедура по промяна на предназначението на поземлен имот /ПИ/№000088- полски път на община Черноочене по КВС на землище с.Пчеларово, общ.Черноочене, осигуряващ достъп […]