Докладна записка

Относно: Допълнение на обекти към Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост  – община Черноочене през 2017 год.     УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,             На основание чл. 21, […]

Докладна записка

Относно: Прекратяване на съсобственост в имот частна общинска собственост. УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, В администрацията на Община Черноочене е постъпило заявление за закупуване частта на общината от Шериф Апти Кадир – […]

Докладна записка

Относно: Прекратяване на съсобственост в имот частна общинска собственост. УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, В администрацията на Община Черноочене е постъпило заявление за закупуване частта на общината от Мюмюн Емин Осман – […]

Докладна записка

Относно: Определяне на пазарни цени на имоти частна общинска собственост и ДМА за продажба. УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, І . На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, […]

Докладна записка

Относно: Поправка на допусната фактическа грешка в Решения № 28/04.04.2017 г. и № 30/04.04.2017 г. УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, След извършена проверка по административната преписка се установи, че е допусната фактическа […]

Докладна записка

ОТ АЙДЪН АРИФ ОСМАН КМЕТ НА ОБЩИНА ЧЕРНООЧЕНЕ ОТНОСНО:Удължаване срока на договор за наем на имот общинска собственост. УВАЖАЕМИ СЪВЕТНИЦИ, Във връзка с постъпила молба от Махмуд Рамадан Рамадан от […]

Докладна записка

ОТ АЙДЪН АРИФ ОСМАН КМЕТ НА ОБЩИНА ЧЕРНООЧЕНЕ ОТНОСНО:Удължаване срока на договор за наем на имот общинска собственост. УВАЖАЕМИ СЪВЕТНИЦИ, Във връзка с постъпила молба от Сейхан Хасан Юсуф от […]

Докладна записка

От Селями Бейсим Мустафа – Зам. кмет на Община Черноочене ОТНОСНО: Приемане на годишен план за развитие на социални услуги в Община Черноочене през 2018 година. УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, Съгласно […]