Докладна записка

Относно: Годишен отчет за изпълнението на бюджета, отчет за изпълнението на сметките за средства от Европейския съюз и отчет за състоянието на общинския дълг на Община Черноочене за 2019 година  […]

Докладна записка

Относно: Допълнение на обекти към Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост на община Черноочене през 2020 год.  УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,             На основание чл. 21, ал.1, т. […]

Докладна записка

Относно: Определяне на пазарна цена на имот частна общинска собственост за продажба. УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, В изпълнение на годишната Програма за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост за 2020 […]

Докладна записка

Относно: Откриване на процедура за избор на оператор на язовирна стена за възлагане стопанисването,поддръжката и експлоатацията на язовир публична общинска собственост в землището на с. Комунига чрез предоставянето му под […]

Докладна записка

Относно: Откриване на процедура за избор на оператор на язовирна стена за възлагане стопанисването,поддръжката и експлоатацията на язовир публична общинска собственост в землището на с. Пчеларово и землище с. Минзухар […]

Докладна записка

Относно: Определяне на маломерни имоти от общинския поземлен фонд, находящи се в землищата на Община Черноочене  УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,  Съгласно чл. 24а, ал. 7 от ЗСПЗЗ общинския съвет  определя маломерните […]

Докладна записка

Относно: Издаване на Запис на заповед за ДДС по авансово плащане на дейности по проект на Община Черноочене с договор за безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-7.002-0002-C01 от 08.05.2019г. по подмярка […]

Докладна записка

Относно: Издаване на Запис на заповед за авансово плащане на дейности по проект на Община Черноочене с договор за безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-7.002-0002-C01 от 08.05.2019г. по подмярка 7.2 на […]