Докладна записка

ОТНОСНО: Упълномощаване за участие в редовно Общо събрание на „Асоциация по ВиК – Кърджали“ и представяне на позицията на Община Черноочене по дневния ред на заседанието. Уважаеми дами и господа […]

Докладна записка

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на лице, за възстановяване на щети от пожар, за закупуване на строителни материали. УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, В Общинска администрация – Черноочене […]

Докладна записка

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Черноочене УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, Съгласно разпоредбите на […]

Докладна записка

Относно: Удължаване срока на Договор за наем на общински терен. УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, Във връзка с постъпило Заявление с Вх. №54-01-35/27.01. 2017 от „Каракаш-Нурие Юсуфова“ ЕТ с. Нови пазар, наемател […]

Докладна записка

Относно: Удължаване срока на Договор за наем на общински терен. УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, Във връзка с постъпило Заявление с Вх. №54-01-67/25.01. 2017 от „Сефа-Хасан Мустафа“ ЕТ с. Ябълчени, наемател по […]