Докладна записка

ОТНОСНО: Приемане на решение за удължаване срока на плащане на временния безлихвен заем на СНЦ „МИГ Минерални бани – Черноочене“ по подмярка 19.4 „Текущи разходи за популяризиране на стратегия за […]

Докладна записка

Относно: Продажба на застроен поземлен имот на собственик на законно построена сграда в имот частна общинска собственост по експертна пазарна оценка. УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, В администрацията на Община Черноочене е […]

Докладна записка

Относно: Поправка на допусната фактическа грешка в Решения № 80/28.08.2017 г. и № 82/28.08.2017 г. УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, След извършена проверка по административната преписка се установи, че е допусната фактическа […]

Докладна записка

Относно: Промяна в състава на КПУКИ. Уважаеми дами и господа общински съветници! Във връзка с Решение №98 от 26.05.2017 година на ОИК – Черноочене се налага промяна в състава на […]

Докладна записка

ОТНОСНО:Разрешение за промяна предназначение на частен имот, предвиден за зелена площ в кв. 1 по плана на с. Пчеларово от 1980г. УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ, Моля на сесия на Общинския съвет […]