Докладна записка

Относно: Промяна в състава на КПУКИ. Уважаеми дами и господа общински съветници! Във връзка с Решение №98 от 26.05.2017 година на ОИК – Черноочене се налага промяна в състава на […]

Докладна записка

ОТНОСНО:Разрешение за промяна предназначение на частен имот, предвиден за зелена площ в кв. 1 по плана на с. Пчеларово от 1980г. УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ, Моля на сесия на Общинския съвет […]

Докладна записка

Относно: Одобряване на прогноза за периода 2018-2020г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности. УВАЖАЕМИ СЪВЕТНИЦИ, На основание чл. 83, ал. 1 от Закона за публичните […]

Докладна записка

Относно: Допълнение на обекти към Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост  – община Черноочене през 2017 год. УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,       На основание чл. 21, ал.1, […]

Докладна записка

Относно: Определяне на маломерни имоти от общинския поземлен фонд, находящи се в землищата на Община Черноочене УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, Съгласно чл.88, ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и […]

Докладна записка

Относно: Информация за  изпълнението на бюджета, отчет за изпълнението на сметките за средства от Европейския съюз за  първото шестмесечие на 2017 година      УВАЖАЕМИ СЪВЕТНИЦИ,   В изпълнение чл.137, […]

Докладна записка

Относно: Актуализиране поименното разпределение на капиталовите разходи за строителство и основен ремонт, за придобиване на материални дълготрайни активи (ДМА) и нематериални дълготрайни активи (НДМА) на Община Черноочене за 2017 година. […]