Докладна записка

Докладна записка от Бедрие Газиюмер, Председател на ОбС– Черноочене Относно:Приемане на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Черноочене, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, мандат 2019-2023 година […]

Предложение

ОТНОСНО:  Определяне на конкретните размери на индивидуалните  основни месечни заплати на кметовете на кметствата         Мотиви: Уважаеми госпожи и господа общински съветници, Съгласно разпоредбата на чл. 21, ал.1, т.5 […]

Предложение

От Ферхад Шабанали Ферхад – Зам. кмет на община Черноочене, област Кърджали ОТНОСНО: Определяне на размера на индивидуалната основна месечна заплата на кмета на община Черноочене Уважаеми госпожи и господа […]

Докладна записка

Относно: Определяне на маломерни имоти от общинския поземлен фонд, находящи се в землищата на Община Черноочене                   УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,   Съгласно чл. 24а, ал. 7 от […]

Докладна записка

Относно: Допълнение на обекти към Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост на община Черноочене през 2022 год.     УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,               На основание чл. […]

Докладна записка

Относно: Продажба на поземлен имот на собственик на законно построена сграда в имот частна общинска собственост по експертна пазарна оценка. УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, В администрацията на Община Черноочене е постъпило […]

Докладна записка

Относно: Определяне на маломерни имоти от общинския поземлен фонд, находящи се в землищата на Община Черноочене                   УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,   Съгласно чл. 24а, ал. 7 от […]

Докладна записка

Относно: Допълнение на обекти към Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост на община Черноочене през 2022 год.     УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,               На основание чл. […]

Докладна записка

Относно: Определяне на пазарна цена на имот частна общинска собственост за продажба. УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, В изпълнение на годишната Програма за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост за 2022 […]

Докладна записка

ОТНОСНО: Възлагане на процедура по Закона за обществените поръчки за обществен превоз на пътници за автобусни линии по утвърдени маршрутни разписания от общинската, областната и републиканската транспортни схеми. УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ […]