Докладна записка

ОТНОСНО: Приемане на Решение за разрешаване изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план / ПУП – ПП/ за трасе на подземен ел. кабел от обект: «Външно кабелно захранване на […]

Докладна записка

ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост върху имот частна общинска собственост УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, В администрацията на Община Черноочене е постъпило заявление от Фитнат Вели Шаин – съсобственик, за закупуване на частта […]

Докладна записка

Относно: 1. Приемане на решение за ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ И ОДОБРЯВАНЕ на пазарна оценка, изготвена от лицензиран оценител, възлизаща на 305,00 лева за учредяване на право на пристрояване, по смисъла […]

Докладна записка

ОТНОСНО: Приемане на Решение за одобрение на Подробен устройствен план – Парцеларен план / ПУП – ПП/ за обект: «Кабелна електронноа съобщителна мрежа в землищата на с.Лясково, с.Петелово, с.Нови пазар, […]