Докладна записка

ОТНОСНО: Преминаване на подземни “Кабелни електронно съобщителни линии, между селата:с.Лясково и с.Петелово; с.Божурци, с.Бели вир, с.Черноочене и с.Железник; с.Пряпорец,с.Драганово,с.Вождово,с.Бостанци и с.Минзухар; в сервитута на общински пътища на територията на община […]

Докладна записка

ОТНОСНО: Приемане на решение за удължаване срока на плащане на временния безлихвен заем на СНЦ „МИГ Минерални бани – Черноочене“ по подмярка 19.4 „Текущи разходи за популяризиране на стратегия за […]

Докладна записка

Относно: Определяне на пазарна цена на имот частна общинска собственост за продажба. УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 34, ал. 4; чл. 35, […]

Докладна записка

ОТ БЕДРИЕ ЯШАР ГАЗИЮМЕР – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-ЧЕРНООЧЕНЕ Относно : приемане на Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларациите и за установяване на конфликт на интереси в […]