Докладна записка

от Бедрие Яшар Газиюмер – Председател на ОбС – Черноочене Относно: Създаване на Наблюдателна комисия към Общински съвет- Черноочене по реда на чл.170, ал. 2 от Закона за изпълнение на […]

Докладна записка

ОТНОСНО: Разрешение за изработване на проект за изменение в Подробен устрой- ствен план – План за регулация /ПУП – ПР/ в кв.46, кв.47 и кв.67 по кадастрално-регулационния план на с.Нови […]

Докладна записка

ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план План за Регулация и застрояване / ПУП-ПРЗ/ на поземлен имот с иден- тификатор 35047.8.140 по Кадастралната карта на землище с.Каблешково, общ.Черноочене, за […]

Докладна записка

ОТНОСНО: Упълномощаване на представител на община Черноочене за участие в редовно заседание на Общото събрание на „Асоциация по ВиК – Кърджали“ и определяне на мандата и позицията по точки посочени […]

Докладна записка

ОТНОСНО: Предоставяне на безвъзмездно право на строеж за изграждане на четири броя кабелни шахти от подземна оптична кабелна мрежа за високоскоростен широколентов достъп за свързване на централната и местната администрация […]

Докладна записка

ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план План за застрояване / ПУП-ПЗ/ на поземлени имоти с идентификатори 58829.98.18 и 58829.98.19 по Кадастралната карта на землище с.Пчеларово, общ.Черноочене, за изграждане […]

Докладна записка

ОТНОСНО: Разрешение за изработване на проект за изменение в Подробен устрой- ствен план – План за регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/ за измене- ние на кръстовище на улици при […]