Докладна записка

Относно: Приемане бюджета на Община Черноочене за 2021 година. УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, Представям на Вашето внимание проекта на бюджет 2021 г. на Община Черноочене. Настоящият проектобюджет е изготвен и представен […]

Докладна записка

ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план План за Регулация и застрояване / ПУП-ПРЗ/ на част от поземлен имот с идентификатор 35047.8.154 по Кадастралната карта на землище с.Каблешково, общ.Черноочене, […]

Докладна записка

ОТНОСНО: Кандидатстване с проект „Закупуване на съоръжения, оборудване, обзавеждане, озвучителна аудио и видео техника и компютърни конфигурации за читалища – НЧ „Дружба 1956” с. Габрово, НЧ „Никола Вапцаров- с. Комунига […]

Докладна записка

Относно: Създаване на социална услуга „Асистентска подкрепа”, като делегирана от държавата дейност, считано от 01.01.2021 година. УВАЖАЕМИ СЪВЕТНИЦИ, С решение № 790 от 30.10.2020 година, Министерски съвет прие стандарти за […]