Предложение

Съгласно чл.21, ал.3 от ЗМСМА Общинският съвет приема Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Черноочене, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. В тази връзка предлагам […]

Докладна записка

от Айджан Юсеин Ахмед- кмет на община Черноочене Относно: Определяне на представител на община Черноочене в състава на Областния съвет за развитие на област Кърджали УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ […]

Докладна записка

инж. АЙДЖАН АХМЕД Кмет на Община Черноочене Относно: Актуализиране поименното разпределение на капиталовите разходи за строителство и основен ремонт, за придобиване на материални дълготрайни активи (ДМА) и нематериални дълготрайни активи […]

Докладна записка

От Айджан Юсеин Ахмед – кмет на община Черноочене ОТНОСНО: Утвърждаване броя на кметствата и кметските наместници на територията на община Черноочене и определяне на правомощията им УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, […]

Докладна записка

инж. АЙДЖАН АХМЕД – КМЕТ НА ОБЩИНА ЧЕРНООЧЕНЕ Относно: Предоставяне на временен безлихвен заем за допустими възстановими разходи по Договор №BG05SFPR003-1.001-0243-С01 по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ […]

Докладна записка

от Айджан Юсеин Ахмед, Кмет на Община Черноочене ОТНОСНО: Определяне представители на Община Черноочене в Сдружение „ Толерантност „ УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, Поради изтичане мандата на досегашните представители на общината […]

Предложение

от инж. Месру Мюмюн, Председател на Общински съвет-Черноочене Относно: Определяне на представител на Община Черноочене в Общото събрание на „ВиК“ ООД гр. Кърджали УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, Поради изтичане мандата на […]

Предложение

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е от инж.Месру Мюмюн, Председател на Общински съвет – Черноочене ОТНОСНО: Избиране на „Комисия за противодействие на корупцията“ за мандат […]

Докладна записка

от инж. Месру Мюмюн, Председател на Общински съвет-Черноочене Относно: Определяне на представител на Община Черноочене в Общото събрание на „ВиК“ ООД гр. Кърджали УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, Поради изтичане мандата на […]

Докладна записка

от инж. Месру Мюмюн, Председател на Общински съвет-Черноочене Уважаеми дами и господа общински съветници! Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България /НАПОС-РБ/, създадена през 2004 година, активно […]