Докладна записка

от Бедрие Яшар Газиюмер – Председател на ОбС – Черноочене ОТНОСНО: Промяна в състава на постоянните комисии на Общински съвет – Черноочене. Уважаеми дами и господа общински съветници! Във връзка […]

Докладна записка

ОТНОСНО: Искане с вх.№94-00-696/ 01.06.2017год. за Разрешаване на процедура по промяна на предназначението на поземлен имот /ПИ/№000088- полски път на община Черноочене по КВС на землище с.Пчеларово, общ.Черноочене, осигуряващ достъп […]

Докладна записка

ОТНОСНО:Разрешение за промяна предназначение на част от общинска те- ритория в северната част на кв.2 по плана на с.Минзухар-център от 1990г., предвидена за ресторант и озеленяване, не реализирани до сега, […]

Докладна записка

от Бедрие Яшар Газиюмер – Председател на Общински съвет – Черноочене ОТНОСНО: Отчет за дейността на Общински съвет –Черноочене и на неговите комисии за периода от началото на м.януари до […]