Докладна записка

Относно: Определяне на пазарна цена на ДМА за продажба. УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, Във връзка с лошото състояние на автомобилите, които са морално остарели, физически износени, с големи разходи на гориво […]

Докладна записка

ОТНОСНО: Сформиране на общинска комисия по безопасност на движението по пътищата /ОбщКБДП/ УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, Във връзка с постъпило писмо с вх. № 05 -00 – 134/ […]

Докладна записка

От Айдън Осман – Кмет на община Черноочене Относно: Одобряване на разходите за командировки на Председателя на Общински съвет–Черноочене за първото полугодие на 2021 година Уважаеми дами и господа общински […]

Докладна записка

ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост върху имот частна общинска собственост УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, В администрацията на Община Черноочене е постъпило заявление от Мехмед Яшар Кямил – съсобственик, за закупуване на частта […]

Докладна записка

ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост върху имот частна общинска собственост УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, В администрацията на Община Черноочене е постъпило заявление от Петър Костов Петров – съсобственик, за закупуване на частта […]

Докладна записка

ОТНОСНО: Предложение за включване в Списъка на средищните училища на територията на община Черноочене за учебната 2021/2022 година. УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, На основание чл.53, ал.2 от Закона […]