Докладна записка

Относно: Допълнение на обекти към Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост на община Черноочене през 2021 год.   УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,               На основание чл. 21, […]

Докладна записка

Относно: Определяне на маломерни имоти от общинския поземлен фонд, находящи се в землищата на Община Черноочене               УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,   Съгласно чл. 24а, ал. 7 от ЗСПЗЗ, и […]

Докладна записка

ОТНОСНО: Одобрение на проект за изменение в Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/ в кв.1 по плана на с.Железник за изменение на не реализиран […]

Докладна записка

 Относно: Актуализация на Бюджета на Община Черноочене за 2021 година                               УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,     От направения анализ на отчета за касовото изпълнение на бюджета […]

Докладна записка

ОТНОСНО: Приемане на Общинска дългосрочна програма за насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници /ВЕИ/ и биогорива за периода 2021-2030 г. Уважаеми съветници, Настоящата Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия […]

Докладна записка

Относно: Определяне на маломерни имоти от общинския поземлен фонд, находящи се в землищата на Община Черноочене     УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,   Съгласно чл. 24а, ал. 7 от ЗСПЗЗ, и […]

Докладна записка

Относно: Допълнение на обекти към Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост на община Черноочене през 2021 год.       УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,               На основание […]