Докладна записка

Относно: Промяна на характера на собствеността от частна общинска в публична общинска собственост на „Незастроен ПИ в кв.2, с пл. сн. № 29, по плана на с. Черноочене“, актуван с […]

Докладна записка

Относно: Актуализиране на поименното разпределение на капиталовите разходи за строителство и основен ремонт, за придобиване на материални дълготрайни активи (ДМА) и нематериални дълготрайни активи (НДМА) на Община Черноочене за 2019 […]