НАРЕДБА 1 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Черноочене

НАРЕДБА №1 от 20.02.2003 г. за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община  Черноочене /изм. с Решение №21/29.12.03 г., Решение №36/15.07.04 г., Решение […]

НАРЕДБА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЧЕРНООЧЕНЕ

/Приета с Решение № 31 / 23.04.2009  г. на ОбС-с. Черноочене/ I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.1./1/ Основната цел на опазването на околната среда /ООС/ е запазване или достигане на екологично равнове­сие, […]

НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЧЕРНООЧЕНЕ

ГЛАВА ПЪРВА ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.1./1/ Тази наредба урежда: 1. Задълженията и отговорностите на Кмета на общината, физическите и юридическите лица, едноличните търговци при третиране и транспортиране на отпадъците, образувани на […]

НАРЕДБА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ, СТОПАНИСВАНЕ И КОНТРОЛ НА РЕДА И НАЧИНА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЧЕРНООЧЕНЕ

РАЗДЕЛ I ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ Чл.1./1/. Настоящата Наредба регламентира реда и изискванията за регистриране, стопанисване и контрол на кучетата на територията на Община Черноочене. Наредбата не се отнася за кучетата на: […]

НАРЕДБА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЧЕРНООЧЕНЕ

/Приета с Решение № 44/23.09.2008 г. на Общински съвет – Черноочене/ РАЗДЕЛ І ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ Чл.1./1/ Тази Наредба урежда опазването на обществения ред, поддържането на чиста и приветлива околна среда […]