Наредба за реда за поправяне, заздравяване или премахване на строежи, които създават непосредствена опасност за живота или здравето на гражданите на територията на община Черноочене

РАЗДЕЛ І ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ Чл.1. Тази наредба се приема на основание чл. 196, ал. 5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и има за цел да регламентира реда за […]

Наредба 1

от 20.02.2003 г. за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Черноочене /изм. с Решение №21/29.12.03 г., Решение №36/15.07.04 г., Решение №56/23.12.05 г., […]

Наредба за регистрация, стопанисване и контрол на реда и начина за отглеждане на кучета на територията на община Черноочене

/приета с Решение № 65/ 22.12.2006 г. на ОбС – Черноочене , изм. с Решение 213/13.07.2018 г. на КАС/   РАЗДЕЛ I ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ Чл.1./1/. Настоящата Наредба регламентира реда и изискванията […]

Наредба №1 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Черноочене

/изм. с Решение №21/29.12.03 г., Решение №36/15.07.04 г., Решение №56/23.12.05 г., доп. Решение №01/31.01.06 г., доп. Решение №22/28.04.06 г., изм. и доп. с Решение №67/22.12.06 г., доп. с Решение №25/02.07.07 […]