Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинската собственост – отменена

/приета с Решение №70/23.12.2008 г. на ОбС – Черноочене, изм. и доп. с Решение №55/29.10.10 г., изм. доп.  с Решение №29/21.04.11 г.,  изм. доп.  с Решение №64/21.07.11 г., изм. доп. […]

Наредба за преместваемите обекти и елементите на градското обзавеждане на територията на община Черноочене

Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. Тази наредба урежда реда за поставяне и реда за премахване на преместваеми обекти по смисъла на чл. 56, ал. 1 и чл. 57а от […]

Наредба за реда за поправяне, заздравяване или премахване на строежи, които създават непосредствена опасност за живота или здравето на гражданите на територията на община Черноочене

РАЗДЕЛ І ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ Чл.1. Тази наредба се приема на основание чл. 196, ал. 5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и има за цел да регламентира реда за […]

Наредба 1

от 20.02.2003 г. за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Черноочене /изм. с Решение №21/29.12.03 г., Решение №36/15.07.04 г., Решение №56/23.12.05 г., […]

Наредба за регистрация, стопанисване и контрол на реда и начина за отглеждане на кучета на територията на община Черноочене

/приета с Решение № 65/ 22.12.2006 г. на ОбС – Черноочене , изм. с Решение 213/13.07.2018 г. на КАС/   РАЗДЕЛ I ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ Чл.1./1/. Настоящата Наредба регламентира реда и изискванията […]