Докладна записка

Относно: Кандидатстване с проект Обновяване на площи за широко обществено ползване на територията на община Черноочене“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по […]

Предложение

От Бедрие Яшар Газиюмер, Председател на ОбС – Черноочене ОТНОСНО: Избиране на Постоянна комисия на ОбС – Черноочене във връзка със Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на […]

Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – с. Черноочене, Кърджалийска област

І.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.1.Общинският съвет е орган на местното самоуправление и се избира от жителите на общината при условия и ред, определени от закона. Чл.2.Общинският съвет определя политиката за изграждане и […]

Докладна записка

ОТНОСНО: Упълномощаване на представител на община Черноочене за участие в извънредно заседание на Общото събрание на „Асоциация по ВиК – Кърджали“ и определяне на позицията и мандата по точки посочени […]

Обява

На основание чл. 50 от НРПУРОС на Об С – Черноочене, Заповед №205 /08.05.2018 г. на Кмета на община Черноочене, Решение №37/05.06.2014 г.; №40/28.04.2016 г.; №32/04.04.2017 г.; №82/28.08.2017 г.; №09/30.01.2018 […]

С курбан посрещнаха питейната вода в село Яворово

Приключи работата по проекта за допълнително водоснабдяване на чернооченското село Яворово, където живеят над 50 семейства. Курбан за здраве и берекет за новата придобивка поднесоха местните жители на селото. На […]