Докладна записка

ОТНОСНО: Разрешение за изработване на проект за изменение в Подробен устрой- ствен план – План за регулация /ПУП – ПР/ в кв.46, кв.47 и кв.67 по кадастрално-регулационния план на с.Нови […]

Докладна записка

ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план План за Регулация и застрояване / ПУП-ПРЗ/ на поземлен имот с иден- тификатор 35047.8.140 по Кадастралната карта на землище с.Каблешково, общ.Черноочене, за […]

Докладна записка

ОТНОСНО: Упълномощаване на представител на община Черноочене за участие в редовно заседание на Общото събрание на „Асоциация по ВиК – Кърджали“ и определяне на мандата и позицията по точки посочени […]