Докладна записка

ОТНОСНО: Изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план на трасето на хранителния водопровод за питейна вода за с.Черноочене и трасето на хранителният водопровод за питейна вода за с.Каблешково и с.Нови […]

Покана

На основание чл. 23, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 18, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на ОбС – Черноочене С […]

Покана

На основание чл. 84, ал.6 от Закона за публичните финанси и в изпълнение, Кметът на Община Черноочене Айдън Осман КАНИ жителите на община Черноочене, бизнеса, второстепенните разпоредители с бюджет, представителите […]

Докладна записка

ОТНОСНО: Кандидатстване с проект „Текущ ремонт в сградата на Кметство, с.Комунига, УПИ XVI – 101, кв.22 по плана на с.Комунига, Община Черноочене ” УВАЖАЕМИ СЪВЕТНИЦИ, Община Черноочене е с намерение […]

Докладна записка

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинската собственост Уважаеми съветници, С Писмо №1750/2017 от 12.12.2017 година Районна прокуратура Кърджали отправя предложение до […]

Дядо Коледа зарадва над 230 деца от градините в Чернооченско

Над 230-те малчугани от детските градини на територията на община Черноочене посрещнаха дългоочакван гост. В навечерието на празниците Дядо Коледа изненада и децата от най-голямата в района детска градина „Знаме на […]