Докладна записка

Относно: Продажба на застроен поземлен имот на собственик на законно построена сграда в имот частна общинска собственост по експертна пазарна оценка. УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, В администрацията на Община Черноочене е […]

МИГ „Минерални бани – Черноочене“ организира обществено обсъждане

СНЦ МИГ „Минерални бани – Черноочене“ обявява за обществено обсъждане проект на процедура за подбор на проекти „BG16RFOP002-2.030 – МИГ Минерални бани – Черноочене – Мярка ОПИК „Подобряване на производствения […]

Асфалтират улиците на село Лясково

Започна асфалтирането на улиците в едно от най-големите чернооченски села Лясково, където днес живеят около 180 семейства. Първата обновена улицата е отсечката където живее четиричленното семейството на Нуртин Халил и […]

Покана

На основание чл. 23, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация С В И К В А М: На 30.08.2018 година /четвъртък/, от 14,00 часа, в салона […]

Докладна записка

ОТНОСНО: Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване /ПУП – ПЗ/ на имот №000139 по КВС на землище с.Каблешково , общ. Черноочене, собственост на […]