„Изграждане на канализация в с. Пряпорец, общ.Черноочене“ с две обособени позиции: Обособена позиция 1- „Избор на изпълнител за изграждане на главни колектори, с.Пряпорец, общ.Черноочене“ и Обособена позиция 2 – „Избор на изпълнител за изграждане на канализационни клонове от 1 до 14, с. Пряпорец, общ.Черноочене“

Информация: informaciya… Приемо-предавателен протокол: priemo_ predavatelen_protokol

Докладна записка

Относно: Определяне на пазарни цени на имоти частна общинска собственост и ДМА за продажба. УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 34, ал. 4; […]

Докладна записка

Относно: Отчет за изпълнение на Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост на Община Черноочене за 2017 година. УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, С Решение №03/28.01.2016 год. на Об С – […]

Докладна записка

Относно: Продажба на застроен поземлен имот на собственик на законно построена сграда в имот частна общинска собственост по експертна пазарна оценка. УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, В администрацията на Община Черноочене е […]

Докладна записка

Относно: Продажба на застроен поземлен имот на собственик на законно построена сграда в имот частна общинска собственост по експертна пазарна оценка. УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, В администрацията на Община Черноочене е […]

Докладна записка

Относно: Продажба на застроен поземлен имот на собственик на законно построена сграда в имот частна общинска собственост по експертна пазарна оценка. УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, В администрацията на Община Черноочене е […]