Докладна записка

ОТНОСНО: Приемане на Решение за разрешаване изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план / ПУП – ПП/ за трасе на подземен ел. кабел от обект: «Външно кабелно захранване на […]

Айдън Осман инспектира изграждането на улица

Кметът на община Черноочене Айдън Осман инспектира изграждането на улицата, която се намира в непосредствена близост до благоустроеното през миналата и началото на тази година дере, преминаващо през чернооченското село […]

Информация

В община Черноочене последен месец успешно продължава изпълнението на дейностите по Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания”, финансиран по административен Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова […]

Дариха компютри за Община Черноочене

Като благодарност за дългогодишните добри взаимоотношения между фирмата и местната администрация, дни преди началото на новата учебна година „Сокотаб“ ЕООД дари 15 компютърни конфигурации на община Черноочене. Кметът Айдън Осман […]

Обновена училищна сграда очаква учениците в село Черноочене

Обнадеждени сме, че до 15 септември ще приключат строително-монтажните работи и от новата учебна година над 500-те ученика от Средно училище „Христо Смирненски“ в Черноочене ще влязат в обновени и […]

Обяви

Общинска служба по земеделие с. Черноочене на основание чл.72, ал.7 от ППЗСПЗЗ обявява и уведомява всички заинтересовани собственици и ползватели на земеделски земи за стопанската 2020/2021 година в землищата на […]

Обява

На основание чл. 50 от НРПУРОС на ОбС – Черноочене, Заповед № 635 от 24.08.2020 г. на Кмета на община Черноочене, Решение №37/05.06.2014 г.; №05/06.02.2020 г.; №35/19.03.2020 г.; №63/29.06.2020 г.; […]

Докладна записка

ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост върху имот частна общинска собственост УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, В администрацията на Община Черноочене е постъпило заявление от Фитнат Вели Шаин – съсобственик, за закупуване на частта […]