Докладна записка

ОТНОСНО:Удължаване срока на договор за наем на имот общинска собственост. УВАЖАЕМИ СЪВЕТНИЦИ, Във връзка с постъпила молба от Билял Байрям Мюмюн наемател по договор № 130 / 2013 година за […]

Докладна записка

Относно: Проект на Програма за управление и разпореждане с общинска собственост на Община Черноочене за 2018 година. УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, В изпълнение на Стратегията за управление и разпореждане с общинската […]

Докладна записка

От Бедрие Яшар Газиюмер, Председател на ОбС – Черноочене ОТНОСНО: Приемане на План за дейността на ОбС – Черноочене през 2018 година Уважаеми дами и господа общински съветници ! За […]