Докладна записка

от Бедрие Яшар Газиюмер – Председател на ОбС – Черноочене ОТНОСНО: Промяна в състава на постоянните комисии на Общински съвет – Черноочене. Уважаеми дами и господа общински съветници! Във връзка […]

Покана

с. Черноочене, 18.07.2017 година На основание чл. 23, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация С В И К В А М: На 25.07.2017 година / вторник […]

Докладна записка

ОТНОСНО: Искане с вх.№94-00-696/ 01.06.2017год. за Разрешаване на процедура по промяна на предназначението на поземлен имот /ПИ/№000088- полски път на община Черноочене по КВС на землище с.Пчеларово, общ.Черноочене, осигуряващ достъп […]