Докладна записка

ОТНОСНО Издаване на запис на заповед от кмета на община Минерални бани в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по подмярка 19.4 „Текущи разходи за популяризиране на стратегията за […]

Обява

На основание чл. 50 от НРПУРОС на ОбС – Черноочене, Заповед №85 от 20 . 02. 2019 г. на Кмета на община Черноочене, Решение №37/05.06.2014 г.; №40/28.04.2016 г.; №09/30.01.2018 г.; […]

Докладна записка

ОТНОСНО:Приемане на Решение за изработване на Подробен устройствен план – план за улична регулация/ ПУП – ПУР / – отбивка от улица /участъка от общинския път KRZ2448/KRZ1432,Черноочене-Житница/ -Каблешково, намиращ се […]

Синдикалисти: Община Черноочене е коректен партньор

Председателят на Регионалния координационен съвет на Конфедерацията на независимите синдикати в България в Кърджали Иванка Караколева, Милен Милинов – експерт, синдикални и икономически дейности, и ръководителите на трите общински синдикални […]