Стотици се събраха на земляческа среща в Безводно

Стотици от близко и далече се събраха на земляческата среща с молебен за здраве и берекет в чернооченското село Безводно. В първата августовска неделя десетки автомобили пропътуваха над 26-километровия напълно […]

Наредба за регистрация, стопанисване и контрол на реда и начина за отглеждане на кучета на територията на община Черноочене

/приета с Решение № 65/ 22.12.2006 г. на ОбС – Черноочене , изм. с Решение 213/13.07.2018 г. на КАС/   РАЗДЕЛ I ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ Чл.1./1/. Настоящата Наредба регламентира реда и изискванията […]

Земляци се събраха под „Къзълчирпа“

За поредна година родените в чернооченското село Женда и техни потомци се събраха на земляческа среща, съпътствана от молитвата за берекет и благоденствие. Присъстващите се полюбуваха на изключително красивите гледки […]

Решения на Общинския съвет от 19.07.2018 г.

Решение №71 Решение №70 Решение №69 Решение №68 Решение №67 Решение №66 /Приложение/ Решение №65 Решение №64 Решение №63 Решение №62 Решение №61 Решение №60 Решение №59 Решение №58 Решение №57 /Приложение/ […]

Обява

На основание чл. 50 от НРПУРОС на Об С – Черноочене, Заповед № 620 /24.07.2018 г. на Кмета на община Черноочене, Решение №37/05.06.2014 г.; №09/30.01.2018 г.; №29/12.03.2018 г.; № 32/12.03.2018 […]

Докладна записка

ОТНОСНО: Решение за предварително съгласие за промяна предназначение и учредяване на ограничени вещни права върху част от имот №081020 – пасище, мера – общинска собственост по КВС на землище с.Габрово […]