Покана

с. Черноочене, 22.05.2018 година На основание чл. 23, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация С В И К В А М: На 29.05.2018 година /вторник/, от […]

Докладна записка

ОТНОСНО: Кандидатстване с проект „Реконструкция на СУ „Христо Смирненски“ с. Черноочене, включващо: модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградния фонд и благоустрояване на дворни площи по подмярка […]

Докладна записка

ОТНОСНО: Кандидатстване с проект „Рехабилитация на вътрешна улична мрежа, тротоари и принадлежностите към тях в населените места на територията на община Черноочене“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или […]

Докладна записка

ОТНОСНО: Кандидатстване с проект Обновяване на площи за широко обществено ползване на територията на община Черноочене“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по […]

Докладна записка

Относно: Продажба на застроен поземлен имот на собственик на законно построена сграда в имот частна общинска собственост по експертна пазарна оценка. УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, В администрацията на Община Черноочене е […]

Докладна записка

Относно: Продажба на застроен поземлен имот на собственик на законно построена сграда в имот частна общинска собственост по експертна пазарна оценка. УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, В администрацията на Община Черноочене е […]