Докладна записка

ОТНОСНО: Приемане на решение за удължаване срока на плащане на временния безлихвен заем на СНЦ „МИГ Минерални бани – Черноочене“ по подмярка 19.4 „Текущи разходи за популяризиране на стратегия за […]

Обновяват натоварен път в село Бели вир

Приключва наложителната рехабилитация на невралгичния пътен участък от махала Повиен до махала Средица на чернооченското село Бели вир, който се намира на пътя Свободиново –- Яворово. Кметът на Община Черноочене […]

Обява

На основание чл. 50 от НРПУРОС на Об С – Черноочене, Заповед № 727/03.11.2017 г. на Кмета на общината и Черноочене, , Решение №37/05.06.2014 г.; №32/04.04.2017 г.; №41/15.05.2017 г.; №82/28.08.2017 […]