Информация

В община Черноочене десети месец успешно продължава изпълнението на дейностите по Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания”, финансиран по административен Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова […]

Докладна записка

от Бедрие Яшар Газиюмер – Председател на ОбС – Черноочене Относно: Създаване на Наблюдателна комисия към Общински съвет- Черноочене по реда на чл.170, ал. 2 от Закона за изпълнение на […]

Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – с. Черноочене, област Кърджали – Мандат 2019-2023

І.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.1.Общинският съвет е орган на местното самоуправление и се избира от жителите на общината при условия и ред, определени от закона. Чл.2.Общинският съвет определя политиката за изграждане и […]

Наредба за преместваемите обекти и елементите на градското обзавеждане на територията на община Черноочене

Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. Тази наредба урежда реда за поставяне и реда за премахване на преместваеми обекти по смисъла на чл. 56, ал. 1 и чл. 57а от […]