Обява

Във връзка с изпълнение на проект № BG05SFPR002-2.002-0012- С01 „Укрепване на общинския капацитет – Община Черноочене“, по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.002 „Укрепване на общинския капацитет” […]

Докладна записка

Относно: Отчета за изпълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост на Община Черноочене за 2022 година.   УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, С Решение №04/06.02.2020 год. на […]

Обява

На основание чл. 50 от НРПУРОС на ОбС – Черноочене, Заповед №44 от 30.01.2023 г. на Кмета на община Черноочене и Решения №№37/05.06.2014 г.; №37/05.06.2014 г.; №08/04.03.2022 г.; №67/18.07.2022 г.; […]

Докладна записка

ОТНОСНО: Кандидатстване с проект „Основен ремонт, реконструкция и изграждане на площадки за игри и благоустрояване на двора на ДГ ‘‘ЗНАМЕ НА МИРА‘‘ с.Черноочене, общ.Черноочене, обл.Кърджали” УВАЖАЕМИ СЪВЕТНИЦИ, Община Черноочене е […]

Укрепване на общинския капацитет

Договор № BG05SFRP002-2.002-0012-C01 „Укрепване на общинския капацитет – община Черноочене” На 16 декември 2022 година, кметът на община Черноочене Айдън Осман подписа Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № […]

Двама ученици от Черноочене сред отличените в конкурс на МОСВ

Двама ученици от Средно училище „Христо Смирненски“ в село Черноочене са сред победителите в конкурса „Композирай Пречиствателна станция“ на Министерството на околната среда и водите. Хюрю Емурла е сред авторите […]