Докладна записка

ОТНОСНО:Приемане на Решение за одобрение на Подробен устройствен план – Парцеларен план / ПУП – ПП/ за трасе на подземен ел. кабел от обект: «Външно кабелно захранване на бункерна помпена […]

Докладна записка

ОТНОСНО:Разрешение за изработване на проект за изменение в Подробен устройствен план – План за регулация /ПУП – ПР/ за изменение на не реализиран участък от улица от О.Т./осова точка/256-О.Т.31-О.Т.257-О.Т.41 – […]

Докладна записка

ОТНОСНО:Приемане на Решение за одобрение на Подробен устройствен план – Парцеларен план / ПУП – ПП/ за трасе на ел. кабел 20кVот обект: «Изместване на на ВЛСН /20кV/ извод «Железник […]

Докладна записка

ОТНОСНО Издаване на запис на заповед от кмета на община Черноочене в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по подмярка 19.4 „Текущи разходи за популяризиране на стратегията за Водено […]