Покана

На основание чл. 23, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация С В И К В А М: На 28.01.2021 година /четвъртък/, от 14,00 часа, в салона […]

Докладна записка

ОТНОСНО: Кандидатстване с проект „Закупуване на съоръжения, оборудване, обзавеждане, озвучителна аудио и видео техника и компютърни конфигурации за читалища – НЧ „Дружба 1956” с. Габрово, НЧ „Никола Вапцаров- с. Комунига […]

Докладна записка

Относно: Създаване на социална услуга „Асистентска подкрепа”, като делегирана от държавата дейност, считано от 01.01.2021 година. УВАЖАЕМИ СЪВЕТНИЦИ, С решение № 790 от 30.10.2020 година, Министерски съвет прие стандарти за […]

Докладна записка

Относно: Кандидатстване на Община Черноочене с проектно предложение по процедура BG05М9OР001-6.002 ПАТРОНАЖНА ГРИЖА + по приоритетна ос 6: „Подкрепа за преодоляване на последиците от кризата, предизвикана от пандемията COVID – […]

Докладна записка

ОТНОСНО: Утвърждаване на Културен календар на Община Черноочене, Област Кърджали за 2021 година. УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, Представям на Вашето внимание Културен календар на Община Черночене, област Кърджали за 2021 година […]

Докладна записка

от Бедрие Газиюмер, Председател на Общински съвет-Черноочене Относно: Корекция в Решение № 06 от 28.11.2019 година на ОбС-Черноочене Уважаеми дами и господа общински съветници! В началото на мандат 2019/2023 година […]

Докладна записка

От Бедрие Газиюмер, Председател на ОбС – Черноочене ОТНОСНО: Отчет за дейността на Общински съвет –Черноочене и на неговите комисии за периода от началото на м.юли до края на м.декември […]