Обявление

за провеждане на конкурс за държавен служител в Община Черноочене На основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и заповед №696/13.09.2021г. […]

Обявление

за провеждане на конкурс за заемане на длъжността „Стажант – одитор“ в звено „Вътрешен одит” в Община Черноочене На основание чл.91 от Кодекса на труда и заповед №697/13.09.2021г. на кмета […]

Докладна записка

Относно: Определяне на пазарна цена на ДМА за продажба. УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, Във връзка с лошото състояние на автомобилите, които са морално остарели, физически износени, с големи разходи на гориво […]

Докладна записка

ОТНОСНО: Сформиране на общинска комисия по безопасност на движението по пътищата /ОбщКБДП/ УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, Във връзка с постъпило писмо с вх. № 05 -00 – 134/ […]

Обобщена справка по чл.29, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми за План за интегрирано развитие на община Черноочене за период 2021-2027г., включваща описание на начина на съобразяване с условията в решение №ХА – 28 ЕО/2021г.

o_spravka_piro_chernoochene